Index: Chinese Union GB Encoding

 

2 Chronicles 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

3:1 所 罗 门 就 在 耶 路 撒 冷 , 耶 和 华 向 他 父 大 卫 显 现 的 摩 利 亚 山 上 , 就 是 耶 布 斯 人 阿 珥 楠 的 禾 场 上 , 大 卫 所 指 定 的 地 方 预 备 好 了 , 开 工 建 造 耶 和 华 的 殿 。

3:2 所 罗 门 作 王 第 四 年 二 月 初 二 日 开 工 建 造 。

3:3 所 罗 门 建 筑 神 殿 的 根 基 , 乃 是 这 样 , 长 六 十 肘 , 宽 二 十 肘 , 都 按 着 古 时 的 尺 寸 。

3:4 殿 前 的 廊 子 长 二 十 肘 , 与 殿 的 宽 窄 一 样 , 高 一 百 二 十 肘 。 里 面 贴 上 精 金 。

3:5 大 殿 的 墙 都 用 松 木 板 遮 蔽 , 又 贴 了 精 金 , 上 面 雕 刻 棕 树 和 链 子 。

3:6 又 用 宝 石 装 饰 殿 墙 , 使 殿 华 美 。 所 用 的 金 子 都 是 巴 瓦 音 的 金 子 。

3:7 又 用 金 子 贴 殿 和 殿 的 楝 梁 , 门 槛 , 墙 壁 , 门 扇 。 墙 上 雕 刻 基 路 伯 。

3:8 又 建 造 至 圣 所 , 长 二 十 肘 , 与 殿 的 宽 窄 一 样 , 宽 也 是 二 十 肘 。 贴 上 精 金 , 共 用 金 子 六 百 他 连 得 。

3:9 金 钉 重 五 十 舍 客 勒 。 楼 房 都 贴 上 金 子 。

3:10 在 至 圣 所 按 造 像 的 法 子 造 两 个 基 路 伯 , 用 金 子 包 裹 。

3:11 两 个 基 路 伯 的 翅 膀 共 长 二 十 肘 。 这 基 路 伯 的 一 个 翅 膀 长 五 肘 , 挨 着 殿 这 边 的 墙 。 那 一 个 翅 膀 也 长 五 肘 , 与 那 基 路 伯 翅 膀 相 接 。

3:12 那 基 路 伯 的 一 个 翅 膀 长 五 肘 , 挨 着 殿 那 边 的 墙 。 那 一 个 翅 膀 也 长 五 肘 , 与 这 基 路 伯 的 翅 膀 相 接 。

3:13 两 个 基 路 伯 张 开 翅 膀 , 共 长 二 十 肘 , 面 向 外 殿 而 立 。

3:14 又 用 蓝 色 , 紫 色 , 朱 红 色 线 和 细 麻 织 幔 子 , 在 其 上 绣 出 基 路 伯 来 。

3:15 在 殿 前 造 了 两 根 柱 子 , 高 三 十 五 肘 。 每 柱 顶 高 五 肘 。

3:16 又 照 圣 所 内 链 子 的 样 式 作 链 子 , 安 在 柱 顶 上 。 又 作 一 百 石 榴 , 安 在 链 子 上 。

3:17 将 两 根 柱 子 立 在 殿 前 , 一 根 在 右 边 , 一 根 在 左 边 。 右 边 的 起 名 叫 雅 斤 , 左 边 的 起 名 叫 波 阿 斯 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase