Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 47

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

47:1 ( 可 拉 后 裔 的 诗 , 交 与 伶 长 ) 万 民 哪 , 你 们 都 要 拍 掌 。 要 用 夸 胜 的 声 音 向 神 呼 喊 。

47:2 因 为 耶 和 华 至 高 者 是 可 畏 的 。 他 是 治 理 全 地 的 大 君 王 。

47:3 他 叫 万 民 服 在 我 们 以 下 , 又 叫 列 邦 服 在 我 们 脚 下 。

47:4 他 为 我 们 选 择 产 业 , 就 是 他 所 爱 之 雅 各 的 荣 耀 。 ( 细 拉 ) 。

47:5 神 上 升 , 有 喊 声 相 送 。 耶 和 华 上 升 , 有 角 声 相 送 。

47:6 你 们 要 向 神 歌 颂 , 歌 颂 , 向 我 们 王 歌 颂 , 歌 颂 。

47:7 因 为 神 是 全 地 的 王 。 你 们 要 用 悟 性 歌 颂 。

47:8 神 作 王 治 理 万 国 。 神 坐 在 他 的 圣 宝 座 上 。

47:9 列 邦 的 君 王 聚 集 , 要 作 亚 伯 拉 罕 之 神 的 民 。 因 为 世 界 的 盾 牌 , 是 属 神 的 。 他 为 至 高 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase