Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 70

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

70:1 ( 大 卫 的 记 念 诗 , 交 与 伶 长 ) 神 阿 , 求 你 快 快 搭 救 我 。 耶 和 华 阿 , 求 你 速 速 帮 助 我 。

70:2 愿 那 些 寻 索 我 命 的 , 抱 愧 蒙 羞 。 愿 那 些 喜 悦 我 遭 害 的 , 退 后 受 辱 。

70:3 愿 那 些 对 我 说 , 阿 哈 , 阿 哈 的 , 因 羞 愧 退 后 。

70:4 愿 一 切 寻 求 你 的 , 因 你 高 兴 欢 喜 。 愿 那 些 喜 爱 你 救 恩 的 常 说 , 当 尊 神 为 大 。

70:5 但 我 是 困 苦 穷 乏 的 。 神 阿 , 求 你 速 速 到 我 这 里 来 。 你 是 帮 助 我 的 , 搭 救 我 的 。 耶 和 华 阿 , 求 你 不 要 耽 延 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase