Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 111

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

111:1 你 们 要 赞 美 耶 和 华 。 我 要 在 正 直 人 的 大 会 中 , 并 公 会 中 , 一 心 称 谢 耶 和 华 。

111:2 耶 和 华 的 作 为 本 为 大 。 凡 喜 爱 的 都 必 考 察 。

111:3 他 所 行 的 是 尊 荣 和 威 严 。 他 的 公 义 存 到 永 远 。

111:4 他 行 了 奇 事 , 使 人 记 念 。 耶 和 华 有 恩 惠 , 有 怜 悯 。

111:5 他 赐 粮 食 给 敬 畏 他 的 人 。 他 必 永 远 记 念 他 的 约 。

111:6 他 向 百 姓 显 出 大 能 的 作 为 , 把 外 邦 的 地 赐 给 他 们 为 业 。

111:7 他 手 所 行 的 , 是 诚 实 公 平 。 他 的 训 词 都 是 确 实 的 。

111:8 是 永 永 远 远 坚 定 的 , 是 按 诚 实 正 直 设 立 的 。

111:9 他 向 百 姓 施 行 救 赎 , 命 定 他 的 约 , 直 到 永 远 。 他 的 名 圣 而 可 畏 。

111:10 敬 畏 耶 和 华 是 智 慧 得 开 端 。 凡 遵 行 。 他 命 令 的 , 便 是 聪 明 人 。 耶 和 华 是 永 远 当 赞 美 的 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase