Index: Chinese Union GB Encoding

 

Psalms 122

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

122:1 ( 大 卫 上 行 之 诗 ) 人 对 我 说 , 我 们 往 耶 和 华 的 殿 去 , 我 就 欢 喜 。

122:2 耶 路 撒 冷 阿 , 我 们 的 脚 站 在 你 的 门 内 。

122:3 耶 路 撒 冷 被 建 造 , 如 同 连 络 整 齐 的 一 座 城 。

122:4 众 支 派 , 就 是 耶 和 华 的 支 派 , 上 那 里 去 , 按 以 色 列 的 常 例 ( 或 作 作 以 色 列 的 证 据 ) 称 赞 耶 和 华 的 名 。

122:5 因 为 在 那 里 设 立 审 判 的 宝 座 , 就 是 大 卫 家 的 宝 座 。

122:6 你 们 要 为 耶 路 撒 冷 求 平 安 。 耶 路 撒 冷 阿 , 爱 你 的 人 必 然 兴 旺 。

122:7 愿 你 城 中 平 安 , 愿 你 宫 内 兴 旺 。

122:8 因 我 弟 兄 和 同 伴 的 缘 故 , 我 要 说 , 愿 平 安 在 你 中 间 。

122:9 因 耶 和 华 我 们 神 殿 的 缘 故 , 我 要 为 你 求 福 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase