Index: Chinese Union Traditional UTF8

 

Psalms 82

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

82:1 〔 亞 薩 的 詩 。 〕   神 站 在 有 權 力 者 的 會 中 . 在 諸 神 中 行 審 判 .

82:2 說 、 你 們 審 判 不 秉 公 義 、 徇 惡 人 的 情 面 、 要 到 幾 時 呢 。 〔 細 拉 〕

82:3 你 們 當 為 貧 寒 的 人 和 孤 兒 伸 冤 . 當 為 困 苦 和 窮 乏 的 人 施 行 公 義 。

82:4 當 保 護 貧 寒 和 窮 乏 的 人 、 救 他 們 脫 離 惡 人 的 手 。

82:5 你 們 仍 不 知 道 、 也 不 明 白 、 在 黑 暗 中 走 來 走 去 . 地 的 根 基 都 搖 動 了 。

82:6 我 曾 說 、 你 們 是 神 、 都 是 至 高 者 的 兒 子 。

82:7 然 而 你 們 要 死 、 與 世 人 一 樣 . 要 仆 倒 、 像 王 子 中 的 一 位 。

82:8   神 阿 、 求 你 起 來 、 審 判 世 界 . 因 為 你 要 得 萬 邦 為 業 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page