Index: Chinese Union Traditional UTF8

 

Psalms 98

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

98:1 〔 一 篇 詩 。 〕 你 們 要 向 耶 和 華 唱 新 歌 . 因 為 他 行 過 奇 妙 的 事 . 他 的 右 手 和 聖 臂 、 施 行 救 恩 。

98:2 耶 和 華 發 明 了 他 的 救 恩 、 在 列 邦 人 眼 前 顯 出 公 義 .

98:3 記 念 他 向 以 色 列 家 所 發 的 慈 愛 、 所 憑 的 信 實 . 地 的 四 極 、 都 看 見 我 們   神 的 救 恩 。

98:4 全 地 都 要 向 耶 和 華 歡 樂 . 要 發 起 大 聲 、 歡 呼 歌 頌 。

98:5 要 用 琴 歌 頌 耶 和 華 、 用 琴 和 詩 歌 的 聲 音 歌 頌 他 .

98:6 用 號 和 角 聲 、 在 大 君 王 耶 和 華 面 前 歡 呼 。

98:7 願 海 和 其 中 所 充 滿 的 澎 湃 . 世 界 和 住 在 其 間 的 、 也 要 發 聲 。

98:8 願 大 水 拍 手 . 願 諸 山 在 耶 和 華 面 前 一 同 歡 呼 .

98:9 因 為 他 來 、 要 審 判 遍 地 . 他 要 按 公 義 審 判 世 界 、 按 公 正 審 判 萬 民 。

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page