Index: Finnish 1938

 

Joshua 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

15:1 Juudan jälkeläisten sukukunta, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.

15:2 Heidän eteläinen rajansa alkaa Suolameren päästä, sen eteläisimmästä pohjukasta,

15:3 jatkuu Skorpionisolan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin.

15:4 Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon; sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.

15:5 Itäisenä rajana on Suolameri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu.

15:6 Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse; edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.

15:7 Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adummimin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen.

15:8 Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.

15:9 Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin.

15:10 Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.

15:11 Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin; sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baala-vuoreen ja jatkuu Jabneeliin; sitten raja päättyy mereen.

15:12 Ja läntisenä rajana on Suuri meri; se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

15:13 Mutta Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, niinkuin Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.

15:14 Ja Kaaleb karkoitti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,

15:15 ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan; mutta Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.

15:16 Silloin Kaaleb sanoi: "Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi".

15:17 Niin Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen; ja hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.

15:18 Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältänsä peltomaata; ja Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle: "Mikä sinun on?"

15:19 Niin hän vastasi: "Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet naittanut minut kuivaan maahan; anna siis minulle vesilähteitä". Silloin hän antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.

15:20 Tämä on Juudan jälkeläisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa.

15:21 Juudan jälkeläisten sukukunnan etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Etelämaassa ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur,

15:22 Kiina, Diimona, Adada,

15:23 Kedes, Haasor, Jitnan,

15:24 Siif, Telem, Bealot,

15:25 Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor,

15:26 Amam, Sema, Moolada,

15:27 Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,

15:28 Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja,

15:29 Baala, Ijjim, Esem,

15:30 Eltolad, Kesil, Horma,

15:31 Siklag, Madmanna, Sansanna,

15:32 Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon - kaikkiaan kaksikymmentä yhdeksän kaupunkia kylineen.

15:33 Alankomaassa: Estaol, Sora, Asna,

15:34 Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,

15:35 Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,

15:36 Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim - neljätoista kaupunkia kylineen;

15:37 Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,

15:38 Dilan, Mispe, Jokteel,

15:39 Laakis, Boskat, Eglon,

15:40 Kabbon, Lahmas, Kitlis,

15:41 Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda - kuusitoista kaupunkia kylineen;

15:42 Libna, Eter, Aasan,

15:43 Jiftah, Asna, Nesib,

15:44 Kegila, Aksib ja Maaresa - yhdeksän kaupunkia kylineen;

15:45 Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät;

15:46 koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa;

15:47 Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät; Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Ja Suuri meri on rajana.

15:48 Ja vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko,

15:49 Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir;

15:50 Anab, Estemo, Aanim;

15:51 Goosen, Hoolon ja Giilo - yksitoista kaupunkia kylineen;

15:52 Arab, Duuma, Esan,

15:53 Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,

15:54 Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior - yhdeksän kaupunkia kylineen;

15:55 Maaon, Karmel, Siif, Jutta,

15:56 Jisreel, Jokdeam ja Saanoah,

15:57 Kain, Gibea, Timna - kymmenen kaupunkia kylineen;

15:58 Halhul, Beet-Suur, Gedor,

15:59 Maarat, Beet-Anot ja Eltekon - kuusi kaupunkia kylineen;

15:60 Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba - kaksi kaupunkia kylineen.

15:61 Ja erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka,

15:62 Nibsan, Iir-Melah ja Een-Gedi - kuusi kaupunkia kylineen.

15:63 Mutta jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, eivät Juudan jälkeläiset kyenneet karkoittamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten sekaan, Jerusalemiin, aina tähän päivään asti.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase