Index: Finnish 1938

 

1 Chronicles 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1:1 Aadam, Seet, Enos,

1:2 Keenan, Mahalalel, Jered,

1:3 Hanok, Metusalah, Lemek,

1:4 Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.

1:5 Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.

1:6 Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Diifat ja Toogarma.

1:7 Ja Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.

1:8 Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.

1:9 Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.

1:10 Ja Kuusille syntyi Nimrod; hän oli ensimmäinen valtias maan päällä.

1:11 Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,

1:12 patrokselaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.

1:13 Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,

1:14 sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,

1:15 hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,

1:16 arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.

1:17 Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek.

1:18 Ja Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.

1:19 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa; toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

1:20 Ja Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,

1:21 Hadoram, Uusal, Dikla,

1:22 Eebal, Abimael, Saba,

1:23 Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.

1:24 Seem, Arpaksad, Selah,

1:25 Eeber, Peleg, Regu,

1:26 Serug, Naahor, Terah,

1:27 Abram, se on Aabraham.

1:28 Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael.

1:29 Tämä on heidän sukuluettelonsa: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsan,

1:30 Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema,

1:31 Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.

1:32 Ja Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.

1:33 Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä.

1:34 Ja Aabrahamille syntyi Iisak. Iisakin pojat olivat Eesau ja Israel.

1:35 Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah.

1:36 Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek.

1:37 Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.

1:38 Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan.

1:39 Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam; ja Lootanin sisar oli Timna.

1:40 Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Ja Sibonin pojat olivat Aija ja Ana.

1:41 Anan pojat olivat Diison. Ja Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.

1:42 Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

1:43 Ja nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennenkuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.

1:44 Ja kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

1:45 Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

1:46 Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.

1:47 Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.

1:48 Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa.

1:49 Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa.

1:50 Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi; ja hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär.

1:51 Ja Hadad kuoli; ja Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet,

1:52 ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon,

1:53 ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar,

1:54 ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase