Index: Finnish 1938

 

1 Chronicles 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

6:1 Leevin pojat olivat Geerson, Kehat ja Merari.

6:2 Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.

6:3 Ja Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Ja Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.

6:4 Eleasarille syntyi Piinehas; Piinehaalle syntyi Abisua.

6:5 Ja Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi.

6:6 Ja Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot.

6:7 Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.

6:8 Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas.

6:9 Ja Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan.

6:10 Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin.

6:11 Ja Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.

6:12 Ja Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum.

6:13 Ja Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja.

6:14 Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak.

6:15 Mutta Jehosadakin oli lähdettävä mukaan silloin, kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin pakkosiirtolaisuuteen.

6:16 Leevin pojat olivat Geersom, Kehat ja Merari.

6:17 Ja nämä ovat Geersomin poikien nimet: Libni ja Siimei.

6:18 Ja Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.

6:19 Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä mukaan.

6:20 Geersomista polveutuivat hänen poikansa Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma,

6:21 tämän poika Jooah, tämän poika Iddo, tämän Serah ja tämän poika Jeatrai.

6:22 Kehatin pojat olivat: hänen poikansa Amminadab, tämän poika Koorah, tämän poika Assir,

6:23 tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir,

6:24 tämän poika Tahat, tämän poika Uuriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul.

6:25 Ja Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot.

6:26 Elkana: Elkanan pojat, Suufai, tämän poika Nahat,

6:27 tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana.

6:28 Ja Samuelin pojat olivat esikoinen Vasni ja Abia.

6:29 Merarin pojat olivat: Mahli, tämän poika Libni, tämän poika Siimei, tämän poika Ussa,

6:30 tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja.

6:31 Ja nämä ovat ne, jotka Daavid asetti pitämään huolta laulusta Herran temppelissä, senjälkeen kuin arkki oli saanut leposijan.

6:32 He palvelivat veisaajina ilmestysmajan asumuksen edessä, kunnes Salomo rakensi Herran temppelin Jerusalemiin; he toimittivat virkaansa, niinkuin heille oli säädetty.

6:33 Ja nämä ovat ne, jotka palvelivat, ja nämä heidän poikansa: Kehatilaisia: Heeman, veisaaja, Jooelin poika, joka oli Samuelin poika,

6:34 joka Elkanan poika, joka Jerohamin poika, joka Elielin poika, joka Tooahin poika,

6:35 joka Suufin poika, joka Elkanan poika, joka Mahatin poika, joka Amasain poika,

6:36 joka Elkanan poika, joka Jooelin poika, joka Asarjan poika, joka Sefanjan poika,

6:37 joka Tahatin poika, joka Assirin poika, joka Ebjasafin poika, joka Koorahin poika,

6:38 joka Jisharin poika, joka Kehatin poika, joka Leevin poika, joka Israelin poika.

6:39 Vielä hänen veljensä Aasaf, joka seisoi hänen oikealla puolellansa, Aasaf, Berekjan poika, joka oli Simean poika,

6:40 joka Miikaelin poika, joka Baasejan poika, joka Malkian poika,

6:41 joka Etnin poika, joka Serahin poika, joka Adajan poika,

6:42 joka Eetanin poika, joka Simman poika, joka Siimein poika,

6:43 joka Jahatin poika, joka Geersomin poika, joka Leevin poika.

6:44 Ja heidän veljensä, Merarin pojat, vasemmalla puolella: Eetan, Kiisin poika, joka oli Abdin poika, joka Mallukin poika,

6:45 joka Hasabjan poika, joka Amasjan poika, joka Hilkian poika,

6:46 joka Amsin poika, joka Baanin poika, joka Semerin poika,

6:47 joka Mahlin poika, joka Muusin poika, joka Merarin poika, joka Leevin poika.

6:48 Ja heidän veljensä, leeviläiset, olivat annetut toimittamaan kaikkinaista palvelusta Jumalan temppeli-asumuksessa.

6:49 Mutta Aaron ja hänen poikansa polttivat uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, toimittivat kaikki askareet kaikkeinpyhimmässä ja Israelin sovituksen, aivan niinkuin Jumalan palvelija Mooses oli käskenyt.

6:50 Ja nämä olivat Aaronin pojat: hänen poikansa Eleasar, tämän poika Piinehas, tämän poika Abisua,

6:51 tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja,

6:52 tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub,

6:53 tämän poika Saadok, tämän poika Ahimaas.

6:54 Ja nämä olivat heidän asuinsijansa, heidän leiripaikkojensa mukaan, heidän alueellaan: Niille Aaronin jälkeläisille, jotka olivat kehatilaisten sukua, sillä he saivat arpaosan,

6:55 annettiin Hebron Juudan maasta, ympärillä olevine laidunmaineen.

6:56 Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle.

6:57 Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit Hebron, Libna laidunmaineen, Jattir, Estemoa laidunmaineen,

6:58 Hiilen laidunmaineen, Debir laidunmaineen,

6:59 Aasan laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen.

6:60 Ja Benjaminin sukukunnasta Geba laidunmaineen, Aalemet laidunmaineen ja Anatot laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan kolmetoista kaupunkia, heidän sukujensa mukaan.

6:61 Ja muut kehatilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Efraimin sukukunnalta, Daanin sukukunnalta ja toiselta puolelta Manassen sukukuntaa kymmenen kaupunkia.

6:62 Ja geersomilaiset saivat sukujensa mukaan Isaskarin sukukunnalta, Asserin sukukunnalta, Naftalin sukukunnalta ja Manassen sukukunnalta Baasanista kolmetoista kaupunkia.

6:63 Merarilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Ruubenin sukukunnalta, Gaadin sukukunnalta ja Sebulonin sukukunnalta kaksitoista kaupunkia.

6:64 Näin israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen.

6:65 He antoivat arvalla Juudan lasten sukukunnasta, simeonilaisten sukukunnasta ja benjaminilaisten sukukunnasta nämä nimeltä mainitut kaupungit.

6:66 Kehatilaisten suvuista muutamat saivat arvalla Efraimin sukukunnalta alueekseen seuraavat kaupungit:

6:67 heille annettiin turvakaupungit Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser laidunmaineen,

6:68 Jokmeam laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen,

6:69 Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen;

6:70 ja toisesta puolesta Manassen sukukuntaa Aaner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. Nämä tulivat muitten kehatilaisten suvuille.

6:71 Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen;

6:72 ja Isaskarin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen, Dobratin laidunmaineen,

6:73 Raamotin laidunmaineen ja Aanemin laidunmaineen;

6:74 ja Asserin sukukunnalta Maasalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen,

6:75 Huukokin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen;

6:76 ja Naftalin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammonin laidunmaineen ja Kirjataimin laidunmaineen.

6:77 Muut merarilaiset saivat Sebulonin sukukunnalta Rimmonin laidunmaineen ja Taaborin laidunmaineen;

6:78 ja tuolta puolelta Jerikon Jordanin, Jordanista auringonnousuun päin, Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen erämaasta, Jahaan laidunmaineen,

6:79 Kedemotin laidunmaineen, Meefaatin laidunmaineen;

6:80 ja Gaadin sukukunnalta Raamotin laidunmaineen Gileadista, Mahanaimin laidunmaineen,

6:81 Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase