Index: Gaelic Gospel of Mark

 

Mark 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

12:1 Is thoisich e ri labhairt riutha ann an dubhfhacail: Phlanntaich duine araid fion-lios, is chuir e garadh mu thimcheall, is chladhaich e amar-fiona, is thog e tur, is shuidhich e air aonta do thuathanaich e, is dh` fhalbh e gu tir chein.

12:2 Agus chuir e seirbhiseach thun na tuathanaich san am, los gu faigheadh e de thoradh an fhion-lios bhuapa.

12:3 `Sa breith air, bhuail iad e, is chuir iad air falbh falamh e.

12:4 Agus a rithist chuir e gan ionusuidh seirbhiseach eile; is lot iad sa cheann e, agus thug iad taire dha.

12:5 `Sa rithist chuir e fear eile, `s mharbh iad e; agus moran eile: cuid dhiu sgiurs iad, ach cuid eile mharbh iad.

12:6 Ach fhathast bha aona mhac ro-ghradhach aige, agus mu dheireadh uile chuir e esan gan ionnsuidh, ag radh: Bheir iad urram dham mhac.

12:7 Ach thuirt na tuathanaich ri cheile: Se so an t-oighre: thigibh, marbhamaid e; agus bithidh an oighreachd againn fhein.

12:8 `Sa breith air, mharbh iad e; is thug iad a mach as a gharadh-fhiona e.

12:9 Ciod ma ta a ni tighearna a gharaidh-fhiona? Thig e, agus sgriosaidh e na tuathanaich sin; agus bheir e gharadh-fiona do dh` fheadhainn eile.

12:10 Nach do leugh sibh an sgriobtur so: A chlach a dhiult na clachairean, rinneadh clach chinn na h-oisinn dhi.

12:11 Leis an Tighearna rinneadh so, `s tha e iongantach ri fhaicinn?

12:12 Agus dh` iarr iad a ghlacadh, ach bha eagal an t-sluaigh orra: oir thuig iad gum b` ann mun deidhinn fhein a labhair e an dubhfhacal so. Agus ga fhagail, dh` fhalbh iad.

12:13 Is chuir iad ga ionnsuidh cuid de na Phairisich, agus de luchd-leanmhuinn Heroid, fiach an glacadh iad e `na chainnt.

12:14 Thainig iadsan, is thuirt iad ris: A Mhaighistir, tha fios againn gur duine firinneach thu, `s nach eil eisimeil agad ri duine sam bith: oir cha sheall thu air pearsa dhaoine, ach tha thu teagasg slighe Dhe am firinn. Bheil e ceadaichte cis a thoirt do Chesar, no nach eil?

12:15 Thuig esan am foill, is thuirt e riutha: Carson tha sibh gam bhuaireadh? Thoiribh dhomh sgilinn gus am faic mi i.

12:16 Agus thug iad dha i. Is thuirt e riutha: Co leis an iomhaigh so, `s an sgriobhadh? Thuirt iad ris: Le Cesar.

12:17 Is Iosa freagairt, thuirt e riutha: Thugaibh mata do Chesar na bhuineas do Chesar; `s do Dhia na bhuineas do Dhia. Agus ghabh iad ioghnadh as.

12:18 Agus thainig na Sadusaich ga ionnsuidh, a tha cantuinn nach eil aiseirigh ann; is dh` fharraid iad dheth, ag radh

12:19 A mhaighistir, sgriobh Maois dhuinn, ma gheibh brathair duine bas, `s gum fag e bean, `s nach fhag e clann, gabhadh a bhrathair a bhean, `s togadh e clann dha bhrathair.

12:20 A nis bha seachdnar bhraithrean ann `s ghabh a chiad fhear bean, agus chaochail e gun sliochd fhagail.

12:21 Agus ghabh an darna fear i, agus chaochail esan `s cha mhua dh` fhag esan sliochd. Agus an treas fear mar an ciadna.

12:22 Agus mar sin ghabh an t-seachdnar i; `s cha d` fhag iad sliochd. `Nan deigh uile dh` eug am boirionnach fhein.

12:23 Anns an aiseirigh mata, nuair dheireas iad, co dhiu sin dham bi i `na mnaoi? oir bha i `na mnaoi aig an t-seachdnar.

12:24 Agus fhreagair Iosa, is thuirt e riutha: Nach ann a thaobh seo a tha sibh a deanamh mearachd, nach eil eolas agaibh air na sgriobturan no air cumhachd Dhe?

12:25 Oir nuair a dh` eireas iad bho na mairbh, cha phos iad, `s cha mhua phosar iad, ach tha iad mar na h-ainglean sna flathais.

12:26 Agus a thaobh aiseirigh nam marbh, nach do leugh sibh an leabhar Mhaois, mar a labhair Dia ris anns a phreas, ag radh: Is mise Dia Abrahaim, agus Dia Isaic, agus Dia Iocoib?

12:27 Cha Dia nam marbh e, ach nam beo. Tha sibhse uime sin a dol fada cearr.

12:28 Is thainig fear de na Sgriobhaich, a chuala iad a consachadh, `sa faicinn gur math a fhreagair e iad, dh` fharraid e dheth: ciod i a chiad fhainte dhiu uile.

12:29 Is fhreagair Iosa e: Gum b` i a chiad fhainte dhiu uile: Eisd, Israel: is aon Dia an Tighearna do Dhia :

12:30 Agus bheir thu gaol don Tighearna do Dhia le t-uile chridhe, agus le t-uile anam, agus le t-uile inntinn, agas le t-uile neart. Se so a chiad fhainte.

12:31 Agus tha an darna fainte coltach rithe : Bheir thu gaol dhad choimhearsnach mar dhut fhein. Nas mua na iad so chan eil fainte eile ann.

12:32 Is thuirt an sgriobhach ris: Is math, a Mhaighistir, a labhair thu an fhirinn, gu bheil aon Dia ann, `s nach eil ann ach e;

12:33 `S gur e gaol thoirt dha leis an uile chridhe, `s leis an uile anam, `s leis an uil` inntinn, agus leis an uile neart ; agus gaol a thoirt do choimhearsnach mar do dhuine fhein, is mua na gach iobairt uile-loisgte agus tobhartas eile.

12:34 Agus Iosa faicinn, gur glic a fhreagair e, thuirt e ris: Chan eil thu fada bho rioghachd Dhe. Is bho sin suas cha robh chridhe aig duine ceisd a chur air.

12:35 Is thuirt Iosa, `s e freagairt nuair bha e teagasg san teampull: Ciamar tha na Sgriobhaich a cantuinn gur e Criosda mac Dhaibhidh?

12:36 Oir tha Daibhidh fhein a cantuinn leis an Spiorad Naomh: Thuirt an Tighearna ri mo Tighearna, suidh air mo laimh dheis, gus an cuir mi do naimhidean nan stol-chas dhut.

12:37 Tha Daibhidh fhein mata a cantuinn a Thighearna ris, agus ciamar mata is e a mhac? Is dh` eisd moran sluaigh ris gu deonach.

12:38 Is thuirt e riutha `na theagasg: Thugaibh an aire oirbh fhein bho na Sgriobhaich leis an toil imeachd an culaidhean fada, agus furan fhaighinn air a mhargadh,

12:39 Agus suidhe air na ciad chathraichean anns na sinagogan, `s air na ciad shuidheachain aig suipeirean:

12:40 A shluigeas tighean bhantrach air sgath urnaighean fada: gheibh iad sin binn nas cruaidhe.

12:41 `S nuair a bha Iosa `na shuidhe mu choinneamh tasgaidh an iuntais, chunnaic e mar bha `n sluagh a tilgeadh airgid san tasgaidh, agus chuir moran de dhaoine beartach na h-uibhir innte.

12:42 Agus thainig bantrach bhochd, is chuir i da lethfheoirlinn, se sin fairdein, innte,

12:43 `Sa gairm a dheisciopul, thuirt e riutha: Gu deimhinn tha mi ag radh ribh, gun do chuir a bhantrach bhochd so barrachd na iadsan uile, a chuir anns an tasgaidh.

12:44 Oir `s ann bho am mor-phailteas a chuir iadsan uile ann; ach `sann bho h-uireasuidh a chuir ise, a beo-shlainte uile.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase