Index: Greek New Testament

 

Matthew 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

10:1 kai proskalesamenos tous dŰdeka mathÍtas autou edŰken autois exousian pneumatŰn akathartŰn Űste ekballein auta kai therapeuein pasan noson kai pasan malakian

10:2 tŰn de dŰdeka apostolŰn ta onomata estin tauta prŰtos simŰn o legomenos petros kai andreas o adelphos autou a=kai iakŰbos o tou zebedaiou kai iŰannÍs o adelphos autou

10:3 philippos kai bartholomaios thŰmas kai a=maththaios tsb=matthaios o telŰnÍs iakŰbos o tou alphaiou kai tsb=lebbaios tsb=o tsb=epiklÍtheis thaddaios

10:4 simŰn o a=kananaios tsb=kananitÍs kai ioudas a=o iskariŰtÍs o kai paradous auton

10:5 toutous tous dŰdeka apesteilen o iÍsous paraggeilas autois legŰn eis odon ethnŰn mÍ apelthÍte kai eis polin samareitŰn mÍ eiselthÍte

10:6 poreuesthe de mallon pros ta probata ta apolŰlota oikou israÍl

10:7 poreuomenoi de kÍrussete legontes oti Íggiken Í basileia tŰn ouranŰn

10:8 asthenountas therapeuete a=nekrous a=egeirete leprous katharizete ts=nekrous ts=egeirete daimonia ekballete dŰrean elabete dŰrean dote

10:9 mÍ ktÍsÍsthe chruson mÍde arguron mÍde chalkon eis tas zŰnas umŰn

10:10 mÍ pÍran eis odon mÍde duo chitŰnas mÍde upodÍmata mÍde bs=rabdous at=rabdon axios gar o ergatÍs tÍs trophÍs autou tsb=estin

10:11 eis Ín d an polin Í kŰmÍn eiselthÍte exetasate tis en autÍ axios estin kakei meinate eŰs an exelthÍte

10:12 eiserchomenoi de eis tÍn oikian aspasasthe autÍn

10:13 kai ean men Í Í oikia axia a=elthatŰ tsb=elthetŰ Í eirÍnÍ umŰn ep autÍn ean de mÍ Í axia Í eirÍnÍ umŰn pros umas epistraphÍtŰ

10:14 kai os a=an tsb=ean mÍ dexÍtai umas mÍde akousÍ tous logous umŰn exerchomenoi a=exŰ tÍs oikias Í tÍs poleŰs ekeinÍs ektinaxate ton koniorton tŰn podŰn umŰn

10:15 amÍn legŰ umin anektoteron estai gÍ sodomŰn kai gomorrŰn en Ímera kriseŰs Í tÍ polei ekeinÍ

10:16 idou egŰ apostellŰ umas Űs probata en mesŰ lukŰn ginesthe oun phronimoi Űs oi opheis kai akeraioi Űs ai peristerai

10:17 prosechete de apo tŰn anthrŰpŰn paradŰsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagŰgais autŰn mastigŰsousin umas

10:18 kai epi Ígemonas de kai basileis achthÍsesthe eneken emou eis marturion autois kai tois ethnesin

10:19 otan de a=paradŰsin tsb=paradidŰsin umas mÍ merimnÍsÍte pŰs Í ti lalÍsÍte dothÍsetai gar umin en ekeinÍ tÍ Űra ti a=lalÍsÍte tsb=lalÍsete

10:20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umŰn to laloun en umin

10:21 paradŰsei de adelphos adelphon eis thanaton kai patÍr teknon kai epanastÍsontai tekna epi goneis kai thanatŰsousin autous

10:22 kai esesthe misoumenoi upo pantŰn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sŰthÍsetai

10:23 otan de diŰkŰsin umas en tÍ polei tautÍ pheugete eis tÍn a=eteran tsb=allÍn amÍn gar legŰ umin ou mÍ telesÍte tas poleis tou israÍl eŰs an elthÍ o uios tou anthrŰpou

10:24 ouk estin mathÍtÍs uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou

10:25 arketon tŰ mathÍtÍ ina genÍtai Űs o didaskalos autou kai o doulos Űs o kurios autou ei ton oikodespotÍn s=beelzeboub abt=beelzeboul a=epekalesan tsb=ekalesan posŰ mallon tous b=oikeiakous ats=oikiakous autou

10:26 mÍ oun phobÍthÍte autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokaluphthÍsetai kai krupton o ou gnŰsthÍsetai

10:27 o legŰ umin en tÍ skotia eipate en tŰ phŰti kai o eis to ous akouete kÍruxate epi tŰn dŰmatŰn

10:28 kai mÍ ab=phobeisthe ts=phobÍthÍte apo tŰn a=apoktennontŰn b=apoktenontŰn ts=apokteinontŰn to sŰma tÍn de psuchÍn mÍ dunamenŰn apokteinai a=phobeisthe tsb=phobÍthÍte de mallon ton dunamenon kai b=[tÍn] psuchÍn kai b=[to] sŰma apolesai en geennÍ

10:29 ouchi duo strouthia assariou pŰleitai kai en ex autŰn ou peseitai epi tÍn gÍn aneu tou patros umŰn

10:30 umŰn de kai ai triches tÍs kephalÍs pasai ÍrithmÍmenai eisin

10:31 mÍ oun a=phobeisthe tsb=phobÍthÍte pollŰn strouthiŰn diapherete umeis

10:32 pas oun ostis omologÍsei en emoi emprosthen tŰn anthrŰpŰn omologÍsŰ kagŰ en autŰ emprosthen tou patros mou tou en a=[tois] ouranois

10:33 ostis d an arnÍsÍtai me emprosthen tŰn anthrŰpŰn arnÍsomai tsb=auton kagŰ a=auton emprosthen tou patros mou tou en a=[tois] ouranois

10:34 mÍ nomisÍte oti Ílthon balein eirÍnÍn epi tÍn gÍn ouk Ílthon balein eirÍnÍn alla machairan

10:35 Ílthon gar dichasai anthrŰpon kata tou patros autou kai thugatera kata tÍs mÍtros autÍs kai numphÍn kata tÍs pentheras autÍs

10:36 kai echthroi tou anthrŰpou oi b=oikeiakoi ats=oikiakoi autou

10:37 o philŰn patera Í mÍtera uper eme ouk estin mou axios kai o philŰn uion Í thugatera uper eme ouk estin mou axios

10:38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouthei opisŰ mou ouk estin mou axios

10:39 o eurŰn tÍn psuchÍn autou apolesei autÍn kai o apolesas tÍn psuchÍn autou eneken emou eurÍsei autÍn

10:40 o dechomenos umas eme dechetai kai o eme dechomenos dechetai ton aposteilanta me

10:41 o dechomenos prophÍtÍn eis onoma prophÍtou misthon prophÍtou a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai kai o dechomenos dikaion eis onoma dikaiou misthon dikaiou a=lÍmpsetai tsb=lÍpsetai

10:42 kai os a=an tsb=ean potisÍ ena tŰn mikrŰn toutŰn potÍrion psuchrou monon eis onoma mathÍtou amÍn legŰ umin ou mÍ apolesÍ ton misthon autou

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page