Index: Greek New Testament

 

Mark 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

12:1 kai êrxato autois en parabolais a=lalein tsb=legein ampelôna tsb=ephuteusen anthrôpos a=ephuteusen kai periethêken phragmon kai ôruxen upolênion kai ôkodomêsen purgon kai a=exedeto tsb=exedoto auton geôrgois kai apedêmêsen

12:2 kai apesteilen pros tous geôrgous tô kairô doulon ina para tôn geôrgôn labê apo a=tôn tsb=tou a=karpôn tsb=karpou tou ampelônos

12:3 a=kai tsb=oi tsb=de labontes auton edeiran kai apesteilan kenon

12:4 kai palin apesteilen pros autous allon doulon kakeinon a=ekephaliôsan tsb=lithobolêsantes tsb=ekephalaiôsan kai a=êtimasan tsb=apesteilan tsb=êtimômenon

12:5 kai tsb=palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollous allous a=ous tsb=tous men derontes a=ous tsb=tous de a=apoktennontes b=apoktenontes ts=apokteinontes

12:6 eti tsb=oun ena a=eichen uion tsb=echôn agapêton tsb=autou apesteilen tsb=kai auton a=eschaton pros autous tsb=eschaton legôn oti entrapêsontai ton uion mou

12:7 ekeinoi de oi geôrgoi tsb=eipon pros eautous a=eipan oti outos estin o klêronomos deute apokteinômen auton kai êmôn estai ê klêronomia

12:8 kai labontes tsb=auton apekteinan a=auton kai exebalon a=auton exô tou ampelônos

12:9 ti a=[oun] tsb=oun poiêsei o kurios tou ampelônos eleusetai kai apolesei tous geôrgous kai dôsei ton ampelôna allois

12:10 oude tên graphên tautên anegnôte lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenêthê eis kephalên gônias

12:11 para kuriou egeneto autê kai estin thaumastê en ophthalmois êmôn

12:12 kai ezêtoun auton kratêsai kai ephobêthêsan ton ochlon egnôsan gar oti pros autous tên parabolên eipen kai aphentes auton apêlthon

12:13 kai apostellousin pros auton tinas tôn pharisaiôn kai tôn êrôdianôn ina auton agreusôsin logô

12:14 a=kai tsb=oi tsb=de elthontes legousin autô didaskale oidamen oti alêthês ei kai ou melei soi peri oudenos ou gar blepeis eis prosôpon anthrôpôn all ep alêtheias tên odon tou theou didaskeis exestin a=dounai kênson kaisari tsb=dounai ê ou tsb=12:15 dômen

12:15 []

12:16 oi de ênegkan kai legei autois tinos ê eikôn autê kai ê epigraphê oi de a=eipan tsb=eipon autô kaisaros

12:17 tsb=kai tsb=apokritheis o a=de iêsous eipen autois tsb=apodote ta kaisaros a=apodote kaisari kai ta tou theou tô theô kai a=exethaumazon tsb=ethaumasan ep autô

12:18 kai erchontai saddoukaioi pros auton oitines legousin anastasin mê einai kai a=epêrôtôn tsb=epêrôtêsan auton legontes

12:19 didaskale a=môusês tsb=môsês egrapsen êmin oti ean tinos adelphos apothanê kai katalipê gunaika kai tsb=tekna mê aphê a=teknon ina labê o adelphos autou tên gunaika tsb=autou kai exanastêsê sperma tô adelphô autou

12:20 epta s=oun adelphoi êsan kai o prôtos elaben gunaika kai apothnêskôn ouk aphêken sperma

12:21 kai o deuteros elaben autên kai apethanen a=mê a=katalipôn tsb=kai tsb=oude tsb=autos tsb=aphêken sperma kai o tritos ôsautôs

12:22 kai tsb=elabon tsb=autên oi epta tsb=kai ouk aphêkan sperma a=eschaton tsb=eschatê pantôn tsb=apethanen kai ê gunê a=apethanen

12:23 en tê ts=oun anastasei a=[otan tsb=otan a=anastôsin] tsb=anastôsin tinos autôn estai gunê oi gar epta eschon autên gunaika

12:24 a=ephê tsb=kai a=autois tsb=apokritheis o iêsous tsb=eipen tsb=autois ou dia touto planasthe mê eidotes tas graphas mêde tên dunamin tou theou

12:25 otan gar ek nekrôn anastôsin oute gamousin oute a=gamizontai tsb=gamiskontai all eisin ôs aggeloi tsb=oi en tois ouranois

12:26 peri de tôn nekrôn oti egeirontai ouk anegnôte en tê biblô a=môuseôs tsb=môseôs epi ab=tou ts=tês batou a=pôs tsb=ôs eipen autô o theos legôn egô o theos abraam kai a=[o] tsb=o theos isaak kai a=[o] tsb=o theos iakôb

12:27 ouk estin tsb=o theos nekrôn alla tsb=theos zôntôn tsb=umeis tsb=oun polu planasthe

12:28 kai proselthôn eis tôn grammateôn akousas autôn suzêtountôn a=idôn tsb=eidôs oti kalôs tsb=autois apekrithê a=autois epêrôtêsen auton poia estin tsb=prôtê b=pantôn ts=pasôn entolê a=prôtê a=pantôn

12:29 tsb=o tsb=de tsb=iêsous apekrithê a=o a=iêsous tsb=autô oti prôtê a=estin b=pantôn ts=pasôn tsb=tôn tsb=entolôn akoue israêl kurios o theos êmôn kurios eis estin

12:30 kai agapêseis kurion ton theon sou ex olês tês kardias sou kai ex olês tês psuchês sou kai ex olês tês dianoias sou kai ex olês tês ischuos sou tsb=autê tsb=prôtê tsb=entolê

12:31 tsb=kai deutera tsb=omoia autê agapêseis ton plêsion sou ôs seauton meizôn toutôn allê entolê ouk estin

12:32 kai eipen autô o grammateus kalôs didaskale ep alêtheias eipas oti eis estin ts=theos kai ouk estin allos plên autou

12:33 kai to agapan auton ex olês tês kardias kai ex olês tês suneseôs kai ex olês tês tsb=psuchês tsb=kai tsb=ex tsb=olês tsb=tês ischuos kai to agapan ton plêsion ôs eauton a=perissoteron tsb=pleion estin pantôn tôn olokautômatôn kai ts=tôn thusiôn

12:34 kai o iêsous idôn a=[auton] tsb=auton oti nounechôs apekrithê eipen autô ou makran ei apo tês basileias tou theou kai oudeis ouketi etolma auton eperôtêsai

12:35 kai apokritheis o iêsous elegen didaskôn en tô ierô pôs legousin oi grammateis oti o christos uios a=dauid estin b=dauid ts=dabid

12:36 autos tsb=gar ab=dauid ts=dabid eipen en ats=tô pneumati ats=tô agiô b=legei ats=eipen tsb=o kurios tô kuriô mou kathou ek dexiôn mou eôs an thô tous echthrous sou a=upokatô tsb=upopodion tôn podôn sou

12:37 autos tsb=oun ab=dauid ts=dabid legei auton kurion kai pothen tsb=uios autou estin a=uios kai a=[o] tsb=o polus ochlos êkouen autou êdeôs

12:38 kai tsb=elegen tsb=autois en tê didachê autou a=elegen blepete apo tôn grammateôn tôn thelontôn en stolais peripatein kai aspasmous en tais agorais

12:39 kai prôtokathedrias en tais sunagôgais kai prôtoklisias en tois deipnois

12:40 oi katesthiontes tas oikias tôn chêrôn kai prophasei makra proseuchomenoi outoi a=lêmpsontai tsb=lêpsontai perissoteron krima

12:41 kai kathisas tsb=o tsb=iêsous katenanti tou gazophulakiou etheôrei pôs o ochlos ballei chalkon eis to gazophulakion kai polloi plousioi eballon polla

12:42 kai elthousa mia chêra ptôchê ebalen lepta duo o estin kodrantês

12:43 kai proskalesamenos tous mathêtas autou a=eipen tsb=legei autois amên legô umin oti ê chêra autê ê ptôchê pleion pantôn a=ebalen tsb=beblêken tôn ab=ballontôn ts=balontôn eis to gazophulakion

12:44 pantes gar ek tou perisseuontos autois ebalon autê de ek tês usterêseôs autês panta osa eichen ebalen olon ton bion autês

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page