Index: Greek New Testament

 

Luke 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

21:1 anablepsas de eiden tous ballontas tsb=ta tsb=dŰra tsb=autŰn eis to gazophulakion a=ta a=dŰra a=autŰn plousious

21:2 eiden de ts=kai tina b=kai chÍran penichran ballousan ekei tsb=duo lepta a=duo

21:3 kai eipen alÍthŰs legŰ umin oti Í chÍra a=autÍ Í ptŰchÍ tsb=autÍ pleion pantŰn ebalen

21:4 a=pantes tsb=apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dŰra tsb=tou tsb=theou autÍ de ek tou usterÍmatos autÍs a=panta tsb=apanta ton bion on eichen ebalen

21:5 kai tinŰn legontŰn peri tou ierou oti lithois kalois kai anathÍmasin kekosmÍtai eipen

21:6 tauta a theŰreite eleusontai Ímerai en ais ouk aphethÍsetai lithos epi lithŰ os ou kataluthÍsetai

21:7 epÍrŰtÍsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to sÍmeion otan mellÍ tauta ginesthai

21:8 o de eipen blepete mÍ planÍthÍte polloi gar eleusontai epi tŰ onomati mou legontes tsb=oti egŰ eimi kai o kairos Íggiken mÍ tsb=oun poreuthÍte opisŰ autŰn

21:9 otan de akousÍte polemous kai akatastasias mÍ ptoÍthÍte dei gar tauta genesthai prŰton all ouk eutheŰs to telos

21:10 tote elegen autois egerthÍsetai ethnos a=ep tsb=epi ethnos kai basileia epi basileian

21:11 seismoi te megaloi tsb=kata tsb=topous kai a=kata a=topous limoi kai loimoi esontai phobÍtra te kai tsb=sÍmeia ap ouranou a=sÍmeia megala estai

21:12 pro de toutŰn ab=pantŰn ts=apantŰn epibalousin eph umas tas cheiras autŰn kai diŰxousin paradidontes eis a=tas sunagŰgas kai phulakas a=apagomenous tsb=agomenous epi basileis kai Ígemonas eneken tou onomatos mou

21:13 apobÍsetai tsb=de umin eis marturion

21:14 a=thete tsb=thesthe oun a=en tsb=eis a=tais tsb=tas a=kardiais tsb=kardias umŰn mÍ promeletan apologÍthÍnai

21:15 egŰ gar dŰsŰ umin stoma kai sophian Í ou dunÍsontai tsb=anteipein tsb=oude antistÍnai a=Í a=anteipein a=apantes tsb=pantes oi antikeimenoi umin

21:16 paradothÍsesthe de kai upo goneŰn kai ats=adelphŰn ats=kai suggenŰn kai philŰn kai b=adelphŰn b=kai thanatŰsousin ex umŰn

21:17 kai esesthe misoumenoi upo pantŰn dia to onoma mou

21:18 kai thrix ek tÍs kephalÍs umŰn ou mÍ apolÍtai

21:19 en tÍ upomonÍ umŰn ktÍsasthe tas psuchas umŰn

21:20 otan de idÍte kukloumenÍn upo stratopedŰn tsb=tÍn ierousalÍm tote gnŰte oti Íggiken Í erÍmŰsis autÍs

21:21 tote oi en tÍ ioudaia pheugetŰsan eis ta orÍ kai oi en mesŰ autÍs ekchŰreitŰsan kai oi en tais chŰrais mÍ eiserchesthŰsan eis autÍn

21:22 oti Ímerai ekdikÍseŰs autai eisin tou ab=plÍsthÍnai ts=plÍrŰthÍnai panta ta gegrammena

21:23 ouai tsb=de tais en gastri echousais kai tais thÍlazousais en ekeinais tais Ímerais estai gar anagkÍ megalÍ epi tÍs gÍs kai orgÍ tsb=en tŰ laŰ toutŰ

21:24 kai pesountai stomati a=machairÍs tsb=machairas kai aichmalŰtisthÍsontai eis tsb=panta ta ethnÍ a=panta kai ierousalÍm estai patoumenÍ upo ethnŰn achri a=ou plÍrŰthŰsin kairoi ethnŰn

21:25 kai a=esontai tsb=estai sÍmeia en ÍliŰ kai selÍnÍ kai astrois kai epi tÍs gÍs sunochÍ ethnŰn en aporia a=Íchous tsb=ÍchousÍs thalassÍs kai salou

21:26 apopsuchontŰn anthrŰpŰn apo phobou kai prosdokias tŰn eperchomenŰn tÍ oikoumenÍ ai gar dunameis tŰn ouranŰn saleuthÍsontai

21:27 kai tote opsontai ton uion tou anthrŰpou erchomenon en nephelÍ meta dunameŰs kai doxÍs pollÍs

21:28 archomenŰn de toutŰn ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umŰn dioti eggizei Í apolutrŰsis umŰn

21:29 kai eipen parabolÍn autois idete tÍn sukÍn kai panta ta dendra

21:30 otan probalŰsin ÍdÍ blepontes aph eautŰn ginŰskete oti ÍdÍ eggus to theros estin

21:31 outŰs kai umeis otan idÍte tauta ginomena ginŰskete oti eggus estin Í basileia tou theou

21:32 amÍn legŰ umin oti ou mÍ parelthÍ Í genea autÍ eŰs an panta genÍtai

21:33 o ouranos kai Í gÍ pareleusontai oi de logoi mou ou mÍ a=pareleusontai tsb=parelthŰsin

21:34 prosechete de eautois mÍpote ab=barÍthŰsin ts=barunthŰsin umŰn ai kardiai en kraipalÍ kai methÍ kai merimnais biŰtikais kai a=epistÍ tsb=aiphnidios eph umas a=aiphnidios tsb=epistÍ Í Ímera ekeinÍ

21:35 Űs pagis a=epeiseleusetai gar tsb=epeleusetai epi pantas tous kathÍmenous epi prosŰpon pasÍs tÍs gÍs

21:36 agrupneite a=de tsb=oun en panti kairŰ deomenoi ina a=katischusÍte tsb=kataxiŰthÍte ekphugein ats=tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathÍnai emprosthen tou uiou tou anthrŰpou

21:37 Ín de tas Ímeras en tŰ ierŰ didaskŰn tas de nuktas exerchomenos Íulizeto eis to oros to kaloumenon elaiŰn

21:38 kai pas o laos Űrthrizen pros auton en tŰ ierŰ akouein autou

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page