Index: Greek New Testament

 

John 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

17:1 tauta elalsen tsb=o isous kai a=eparas tsb=epren tous ophthalmous autou eis ton ouranon tsb=kai eipen pater elluthen ra doxason sou ton uion ina tsb=kai o uios tsb=sou doxas se

17:2 kaths edkas aut exousian pass sarkos ina pan o dedkas aut b=dsei ats=ds autois zn ainion

17:3 aut de estin ainios z ina ginsksin se ton monon althinon theon kai on apesteilas isoun christon

17:4 eg se edoxasa epi ts gs to ergon a=teleisas tsb=eteleisa o dedkas moi ina pois

17:5 kai nun doxason me su pater para seaut t dox eichon pro tou ton kosmon einai para soi

17:6 ephanersa sou to onoma tois anthrpois ous a=edkas tsb=dedkas moi ek tou kosmou soi san a=kamoi tsb=kai tsb=emoi autous a=edkas tsb=dedkas kai ton logon sou a=tetrkan tsb=tetrkasin

17:7 nun egnkan oti panta osa dedkas moi para sou a=eisin tsb=estin

17:8 oti ta rmata a a=edkas tsb=dedkas moi dedka autois kai autoi elabon kai egnsan alths oti para sou exlthon kai episteusan oti su me apesteilas

17:9 eg peri autn ert ou peri tou kosmou ert alla peri n dedkas moi oti soi eisin

17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois

17:11 kai ab=ouketi ts=ouk ts=eti eimi en t kosm kai a=autoi tsb=outoi en t kosm eisin a=kag tsb=kai tsb=eg pros se erchomai pater agie trson autous en t onomati sou ab= ts=ous dedkas moi ina sin en kaths meis

17:12 ote mn met autn tsb=en tsb=t tsb=kosm eg etroun autous en t onomati sou a= tsb=ous dedkas moi a=kai ephulaxa kai oudeis ex autn apleto ei m o uios ts apleias ina graph plrth

17:13 nun de pros se erchomai kai tauta lal en t kosm ina echsin tn charan tn emn peplrmenn en a=eautois tsb=autois

17:14 eg dedka autois ton logon sou kai o kosmos emissen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kaths eg ouk eimi ek tou kosmou

17:15 ouk ert ina ars autous ek tou kosmou all ina trss autous ek tou ponrou

17:16 ek tou kosmou ouk eisin kaths eg a=ouk a=eimi ek tou kosmou tsb=ouk tsb=eimi

17:17 agiason autous en t altheia tsb=sou o logos o sos altheia estin

17:18 kaths eme apesteilas eis ton kosmon kag apesteila autous eis ton kosmon

17:19 kai uper autn eg agiaz emauton ina a=sin kai autoi tsb=sin giasmenoi en altheia

17:20 ou peri toutn de ert monon alla kai peri tn ab=pisteuontn ts=pisteusontn dia tou logou autn eis eme

17:21 ina pantes en sin kaths su pater en emoi kag en soi ina kai autoi en min tsb=en sin ina o kosmos a=pisteu tsb=pisteus oti su me apesteilas

17:22 a=kag tsb=kai tsb=eg tn doxan n dedkas moi dedka autois ina sin en kaths meis en tsb=esmen

17:23 eg en autois kai su en emoi ina sin teteleimenoi eis en tsb=kai ina ginsk o kosmos oti su me apesteilas kai gapsas autous kaths eme gapsas

17:24 pater a=o tsb=ous dedkas moi thel ina opou eimi eg kakeinoi sin met emou ina thersin tn doxan tn emn n a=dedkas tsb=edkas moi oti gapsas me pro katabols kosmou

17:25 pater dikaie kai o kosmos se ouk egn eg de se egnn kai outoi egnsan oti su me apesteilas

17:26 kai egnrisa autois to onoma sou kai gnris ina agap n gapsas me en autois kag en autois

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page