Index: Greek New Testament

 

Acts 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

13:1 Ísan de tsb=tines en antiocheia kata tÍn ousan ekklÍsian prophÍtai kai didaskaloi o te barnabas kai sumeŰn o kaloumenos niger kai loukios o kurÍnaios manaÍn te ÍrŰdou tou a=tetraarchou tsb=tetrarchou suntrophos kai saulos

13:2 leitourgountŰn de autŰn tŰ kuriŰ kai nÍsteuontŰn eipen to pneuma to agion aphorisate dÍ moi ton ts=te barnaban kai tsb=ton saulon eis to ergon o proskeklÍmai autous

13:3 tote nÍsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan

13:4 a=autoi tsb=outoi men oun ekpemphthentes upo tou tsb=pneumatos tsb=tou agiou a=pneumatos katÍlthon eis tsb=tÍn seleukeian ekeithen b=de ats=te apepleusan eis tsb=tÍn kupron

13:5 kai genomenoi en salamini katÍggellon ton logon tou theou en tais sunagŰgais tŰn ioudaiŰn eichon de kai iŰannÍn upÍretÍn

13:6 dielthontes de a=olÍn tÍn nÍson achri paphou euron a=andra tina magon pseudoprophÍtÍn ioudaion Ű onoma a=bariÍsou tsb=bariÍsous

13:7 os Ín sun tŰ anthupatŰ sergiŰ paulŰ andri sunetŰ outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezÍtÍsen akousai ton logon tou theou

13:8 anthistato de autois elumas o magos outŰs gar methermÍneuetai to onoma autou zÍtŰn diastrepsai ton anthupaton apo tÍs pisteŰs

13:9 saulos de o kai paulos plÍstheis pneumatos agiou tsb=kai atenisas eis auton

13:10 eipen Ű plÍrÍs pantos dolou kai pasÍs radiourgias uie diabolou echthre pasÍs dikaiosunÍs ou pausÍ diastrephŰn tas odous a=[tou] kuriou tas eutheias

13:11 kai nun idou cheir ts=tou kuriou epi se kai esÍ tuphlos mÍ blepŰn ton Ílion achri kairou parachrÍma a=te tsb=de a=epesen tsb=epepesen ep auton achlus kai skotos kai periagŰn ezÍtei cheiragŰgous

13:12 tote idŰn o anthupatos to gegonos episteusen ekplÍssomenos epi tÍ didachÍ tou kuriou

13:13 anachthentes de apo tÍs paphou oi peri tsb=ton paulon Ílthon eis pergÍn tÍs pamphulias iŰannÍs de apochŰrÍsas ap autŰn upestrepsen eis ierosoluma

13:14 autoi de dielthontes apo tÍs pergÍs paregenonto eis antiocheian a=tÍn tsb=tÍs a=pisidian tsb=pisidias kai a= tsb=eiselthontes eis tÍn sunagŰgÍn tÍ Ímera tŰn sabbatŰn ekathisan

13:15 meta de tÍn anagnŰsin tou nomou kai tŰn prophÍtŰn apesteilan oi archisunagŰgoi pros autous legontes andres adelphoi ei a=tis estin tsb=logos en umin a=logos paraklÍseŰs pros ton laon legete

13:16 anastas de paulos kai kataseisas tÍ cheiri eipen andres israÍlitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate

13:17 o theos tou laou toutou ats=israÍl exelexato tous pateras ÍmŰn kai ton laon upsŰsen en tÍ paroikia en gÍ a=aiguptou tsb=aiguptŰ kai meta brachionos upsÍlou exÍgagen autous ex autÍs

13:18 kai Űs a=tesserakontaetÍ tsb=tessarakontaetÍ chronon etropophorÍsen autous en tÍ erÍmŰ

13:19 kai kathelŰn ethnÍ epta en gÍ chanaan ab=kateklÍronomÍsen ts=kateklÍrodotÍsen tsb=autois tÍn gÍn autŰn

13:20 tsb=kai tsb=meta tsb=tauta Űs etesin tetrakosiois kai pentÍkonta a=kai a=meta a=tauta edŰken kritas eŰs samouÍl a=[tou] tsb=tou prophÍtou

13:21 kakeithen ÍtÍsanto basilea kai edŰken autois o theos ton saoul uion kis andra ek phulÍs beniamin etÍ a=tesserakonta tsb=tessarakonta

13:22 kai metastÍsas auton Ígeiren tsb=autois ton ab=dauid a=autois ts=dabid eis basilea Ű kai eipen marturÍsas euron ab=dauid ts=dabid ton tou iessai andra kata tÍn kardian mou os poiÍsei panta ta thelÍmata mou

13:23 toutou o theos apo tou spermatos kat epaggelian ab=Ígagen ts=Ígeiren tŰ israÍl b=sŰtÍrian ats=sŰtÍra ats=iÍsoun

13:24 prokÍruxantos iŰannou pro prosŰpou tÍs eisodou autou baptisma metanoias ats=panti tŰ ats=laŰ israÍl

13:25 Űs de eplÍrou b=[o] ts=o iŰannÍs ton dromon elegen a=ti tsb=tina a=eme tsb=me uponoeite einai ouk eimi egŰ all idou erchetai met eme ou ouk eimi axios to upodÍma tŰn podŰn lusai

13:26 andres adelphoi uioi genous abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon a=Ímin tsb=umin o logos tÍs sŰtÍrias tautÍs a=exapestalÍ tsb=apestalÍ

13:27 oi gar katoikountes b=[en] ats=en ierousalÍm kai oi archontes autŰn touton agnoÍsantes kai tas phŰnas tŰn prophÍtŰn tas kata pan sabbaton anaginŰskomenas krinantes eplÍrŰsan

13:28 kai mÍdemian aitian thanatou eurontes ÍtÍsanto pilaton anairethÍnai auton

13:29 Űs de etelesan ab=panta ts=apanta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethÍkan eis mnÍmeion

13:30 o de theos Ígeiren auton ek nekrŰn

13:31 os ŰphthÍ epi Ímeras pleious tois sunanabasin autŰ apo tÍs galilaias eis ierousalÍm oitines a=[nun] eisin martures autou pros ton laon

13:32 kai Ímeis umas euaggelizometha tÍn pros tous pateras epaggelian genomenÍn a=13:33 oti tautÍn o theos ekpeplÍrŰken tois teknois a=[autŰn] tsb=autŰn Ímin anastÍsas iÍsoun tsb=13:33 Űs kai en tŰ psalmŰ a=gegraptai tŰ deuterŰ tsb=gegraptai uios mou ei su egŰ

13:33 []

13:34 oti de anestÍsen auton ek nekrŰn mÍketi mellonta upostrephein eis diaphthoran outŰs eirÍken oti dŰsŰ umin ta osia ab=dauid ts=dabid ta pista

13:35 a=dioti tsb=dio kai en eterŰ legei ou dŰseis ton osion sou idein diaphthoran

13:36 ab=dauid ts=dabid men gar idia genea upÍretÍsas tÍ tou theou boulÍ ekoimÍthÍ kai prosetethÍ pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran

13:37 on de o theos Ígeiren ouk eiden diaphthoran

13:38 gnŰston oun estŰ umin andres adelphoi oti dia toutou umin aphesis amartiŰn kataggelletai

13:39 a=[kai] tsb=kai apo pantŰn Űn ouk ÍdunÍthÍte en tsb=tŰ nomŰ ab=mŰuseŰs ts=mŰseŰs dikaiŰthÍnai en toutŰ pas o pisteuŰn dikaioutai

13:40 blepete oun mÍ epelthÍ tsb=eph tsb=umas to eirÍmenon en tois prophÍtais

13:41 idete oi kataphronÍtai kai thaumasate kai aphanisthÍte oti ergon tsb=egŰ ergazomai a=egŰ en tais Ímerais umŰn b=o ats=ergon a=o ts=Ű ou mÍ pisteusÍte ean tis ekdiÍgÍtai umin

13:42 exiontŰn de a=autŰn tsb=ek tsb=tÍs tsb=sunagŰgÍs tsb=tŰn tsb=ioudaiŰn parekaloun tsb=ta tsb=ethnÍ eis to metaxu sabbaton lalÍthÍnai autois ta rÍmata b=[tauta] ats=tauta

13:43 lutheisÍs de tÍs sunagŰgÍs ÍkolouthÍsan polloi tŰn ioudaiŰn kai tŰn sebomenŰn prosÍlutŰn tŰ paulŰ kai tŰ barnaba oitines proslalountes ats=autois epeithon autous a=prosmenein tsb=epimenein tÍ chariti tou theou

13:44 tŰ b=te ats=de erchomenŰ sabbatŰ schedon pasa Í polis sunÍchthÍ akousai ton logon tou a=kuriou tsb=theou

13:45 idontes de oi ioudaioi tous ochlous eplÍsthÍsan zÍlou kai antelegon tois upo tsb=tou paulou a=laloumenois tsb=legomenois tsb=antilegontes tsb=kai blasphÍmountes

13:46 parrÍsiasamenoi a=te tsb=de o paulos kai o barnabas a=eipan tsb=eipon umin Ín anagkaion prŰton lalÍthÍnai ton logon tou theou epeidÍ tsb=de apŰtheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tÍs aiŰniou zŰÍs idou strephometha eis ta ethnÍ

13:47 outŰs gar entetaltai Ímin o kurios tetheika se eis phŰs ethnŰn tou einai se eis sŰtÍrian eŰs eschatou tÍs gÍs

13:48 akouonta de ta ethnÍ b=echairen ats=echairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi Ísan tetagmenoi eis zŰÍn aiŰnion

13:49 diephereto de o logos tou kuriou di olÍs tÍs chŰras

13:50 oi de ioudaioi parŰtrunan tas sebomenas gunaikas tsb=kai tas euschÍmonas kai tous prŰtous tÍs poleŰs kai epÍgeiran diŰgmon epi ton paulon kai tsb=ton barnaban kai exebalon autous apo tŰn oriŰn autŰn

13:51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton tŰn podŰn tsb=autŰn ep autous Ílthon eis ikonion

13:52 oi a=te tsb=de mathÍtai eplÍrounto charas kai pneumatos agiou

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page