Index: Greek New Testament

 

Romans 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

4:1 ti oun eroumen a=eurÍkenai abraam ton a=propatora tsb=patera ÍmŰn tsb=eurÍkenai kata sarka

4:2 ei gar abraam ex ergŰn edikaiŰthÍ echei kauchÍma all ou pros tsb=ton theon

4:3 ti gar Í graphÍ legei episteusen de abraam tŰ theŰ kai elogisthÍ autŰ eis dikaiosunÍn

4:4 tŰ de ergazomenŰ o misthos ou logizetai kata charin alla kata ts=to opheilÍma

4:5 tŰ de mÍ ergazomenŰ pisteuonti de epi ton dikaiounta ton asebÍ logizetai Í pistis autou eis dikaiosunÍn

4:6 kathaper kai ab=dauid ts=dabid legei ton makarismon tou anthrŰpou Ű o theos logizetai dikaiosunÍn chŰris ergŰn

4:7 makarioi Űn aphethÍsan ai anomiai kai Űn epekaluphthÍsan ai amartiai

4:8 makarios anÍr a=ou tsb=Ű ou mÍ logisÍtai kurios amartian

4:9 o makarismos oun outos epi tÍn peritomÍn Í kai epi tÍn akrobustian legomen gar tsb=oti elogisthÍ tŰ abraam Í pistis eis dikaiosunÍn

4:10 pŰs oun elogisthÍ en peritomÍ onti Í en akrobustia ouk en peritomÍ all en akrobustia

4:11 kai sÍmeion elaben peritomÍs sphragida tÍs dikaiosunÍs tÍs pisteŰs tÍs en tÍ akrobustia eis to einai auton patera pantŰn tŰn pisteuontŰn di akrobustias eis to logisthÍnai a=[kai] tsb=kai autois a=[tÍn] tsb=tÍn dikaiosunÍn

4:12 kai patera peritomÍs tois ouk ek peritomÍs monon alla kai tois stoichousin tois ichnesin tÍs b=pisteŰs b=tÍs en tsb=tÍ akrobustia ats=pisteŰs tou patros ÍmŰn abraam

4:13 ou gar dia nomou Í epaggelia tŰ abraam Í tŰ spermati autou to klÍronomon auton einai tsb=tou kosmou alla dia dikaiosunÍs pisteŰs

4:14 ei gar oi ek nomou klÍronomoi kekenŰtai Í pistis kai katÍrgÍtai Í epaggelia

4:15 o gar nomos orgÍn katergazetai ou a=de tsb=gar ouk estin nomos oude parabasis

4:16 dia touto ek pisteŰs ina kata charin eis to einai bebaian tÍn epaggelian panti tŰ spermati ou tŰ ek tou nomou monon alla kai tŰ ek pisteŰs abraam os estin patÍr pantŰn ÍmŰn

4:17 kathŰs gegraptai oti patera pollŰn ethnŰn tetheika se katenanti ou episteusen theou tou zŰopoiountos tous nekrous kai kalountos ta mÍ onta Űs onta

4:18 os par elpida ep elpidi episteusen eis to genesthai auton patera pollŰn ethnŰn kata to eirÍmenon outŰs estai to sperma sou

4:19 kai mÍ asthenÍsas tÍ pistei tsb=ou katenoÍsen to eautou sŰma a=[ÍdÍ] tsb=ÍdÍ nenekrŰmenon ekatontaetÍs pou uparchŰn kai tÍn nekrŰsin tÍs mÍtras sarras

4:20 eis de tÍn epaggelian tou theou ou diekrithÍ tÍ apistia all enedunamŰthÍ tÍ pistei dous doxan tŰ theŰ

4:21 kai plÍrophorÍtheis oti o epÍggeltai dunatos estin kai poiÍsai

4:22 dio a=[kai] tsb=kai elogisthÍ autŰ eis dikaiosunÍn

4:23 ouk egraphÍ de di auton monon oti elogisthÍ autŰ

4:24 alla kai di Ímas ois mellei logizesthai tois pisteuousin epi ton egeiranta iÍsoun ton kurion ÍmŰn ek nekrŰn

4:25 os paredothÍ dia ta paraptŰmata ÍmŰn kai ÍgerthÍ dia tÍn dikaiŰsin ÍmŰn

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page