Index: Greek New Testament

 

Romans 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

8:1 ouden ara nun katakrima tois en christô iêsou tsb=mê tsb=kata tsb=sarka tsb=peripatousin tsb=alla tsb=kata tsb=pneuma

8:2 o gar nomos tou pneumatos tês zôês en christô iêsou êleutherôsen a=se tsb=me apo tou nomou tês amartias kai tou thanatou

8:3 to gar adunaton tou nomou en ô êsthenei dia tês sarkos o theos ton eautou uion pempsas en omoiômati sarkos amartias kai peri amartias katekrinen tên amartian en tê sarki

8:4 ina to dikaiôma tou nomou plêrôthê en êmin tois mê kata sarka peripatousin alla kata pneuma

8:5 oi gar kata sarka ontes ta tês sarkos phronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatos

8:6 to gar phronêma tês sarkos thanatos to de phronêma tou pneumatos zôê kai eirênê

8:7 dioti to phronêma tês sarkos echthra eis theon tô gar nomô tou theou ouch upotassetai oude gar dunatai

8:8 oi de en sarki ontes theô aresai ou dunantai

8:9 umeis de ouk este en sarki a=alla tsb=all en pneumati eiper pneuma theou oikei en umin ei de tis pneuma christou ouk echei outos ouk estin autou

8:10 ei de christos en umin to men sôma nekron ab=dia ts=di amartian to de pneuma zôê dia dikaiosunên

8:11 ei de to pneuma tou egeirantos a=ton iêsoun ek nekrôn oikei en umin o egeiras tsb=ton christon ek nekrôn zôopoiêsei kai ta thnêta sômata umôn dia as=tou bt=to as=enoikountos bt=enoikoun autou as=pneumatos bt=pneuma en umin

8:12 ara oun adelphoi opheiletai esmen ou tê sarki tou kata sarka zên

8:13 ei gar kata sarka zête mellete apothnêskein ei de pneumati tas praxeis tou sômatos thanatoute zêsesthe

8:14 osoi gar pneumati theou agontai outoi tsb=eisin uioi theou a=eisin

8:15 ou gar elabete pneuma douleias palin eis phobon a=alla tsb=all elabete pneuma uiothesias en ô krazomen abba o patêr

8:16 auto to pneuma summarturei tô pneumati êmôn oti esmen tekna theou

8:17 ei de tekna kai klêronomoi klêronomoi men theou sugklêronomoi de christou eiper sumpaschomen ina kai sundoxasthômen

8:18 logizomai gar oti ouk axia ta pathêmata tou nun kairou pros tên mellousan doxan apokaluphthênai eis êmas

8:19 ê gar apokaradokia tês ktiseôs tên apokalupsin tôn uiôn tou theou apekdechetai

8:20 tê gar mataiotêti ê ktisis upetagê ouch ekousa alla dia ton upotaxanta a=eph tsb=ep elpidi

8:21 oti kai autê ê ktisis eleutherôthêsetai apo tês douleias tês phthoras eis tên eleutherian tês doxês tôn teknôn tou theou

8:22 oidamen gar oti pasa ê ktisis sustenazei kai sunôdinei achri tou nun

8:23 ou monon de alla kai autoi tên aparchên tou pneumatos echontes tsb=kai êmeis a=kai autoi en eautois stenazomen uiothesian apekdechomenoi tên apolutrôsin tou sômatos êmôn

8:24 tê gar elpidi esôthêmen elpis de blepomenê ouk estin elpis o gar blepei tis tsb=ti tsb=kai elpizei

8:25 ei de o ou blepomen elpizomen di upomonês apekdechometha

8:26 ôsautôs de kai to pneuma sunantilambanetai a=tê tsb=tais a=astheneia tsb=astheneiais êmôn to gar ti b=proseuxometha ats=proseuxômetha katho dei ouk oidamen a=alla tsb=all auto to pneuma uperentugchanei tsb=uper tsb=êmôn stenagmois alalêtois

8:27 o de a=eraunôn tsb=ereunôn tas kardias oiden ti to phronêma tou pneumatos oti kata theon entugchanei uper agiôn

8:28 oidamen de oti tois agapôsin ton theon panta sunergei eis agathon tois kata prothesin klêtois ousin

8:29 oti ous proegnô kai proôrisen summorphous tês eikonos tou uiou autou eis to einai auton prôtotokon en pollois adelphois

8:30 ous de proôrisen toutous kai ekalesen kai ous ekalesen toutous kai edikaiôsen ous de edikaiôsen toutous kai edoxasen

8:31 ti oun eroumen pros tauta ei o theos uper êmôn tis kath êmôn

8:32 os ge tou idiou uiou ouk epheisato a=alla tsb=all uper êmôn pantôn paredôken auton pôs ouchi kai sun autô ta panta êmin charisetai

8:33 tis egkalesei kata eklektôn theou theos o dikaiôn

8:34 tis o katakrinôn christos a=[iêsous] o apothanôn mallon de tsb=kai egertheis os kai estin en dexia tou theou os kai entugchanei uper êmôn

8:35 tis êmas chôrisei apo tês agapês tou christou thlipsis ê stenochôria ê diôgmos ê limos ê gumnotês ê kindunos ê machaira

8:36 kathôs gegraptai oti ab=eneken ts=eneka sou thanatoumetha olên tên êmeran elogisthêmen ôs probata sphagês

8:37 all en toutois pasin upernikômen dia tou agapêsantos êmas

8:38 pepeismai gar oti oute thanatos oute zôê oute aggeloi oute archai oute tsb=dunameis tsb=oute enestôta oute mellonta a=oute a=dunameis

8:39 oute upsôma oute bathos oute tis ktisis etera dunêsetai êmas chôrisai apo tês agapês tou theou tês en christô iêsou tô kuriô êmôn

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page