Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

3:1 a=kagô tsb=kai tsb=egô adelphoi ouk êdunêthên ats=lalêsai umin b=lalêsai ôs pneumatikois all ôs a=sarkinois tsb=sarkikois ôs nêpiois en christô

3:2 gala umas epotisa tsb=kai ou brôma oupô gar ab=edunasthe ts=êdunasthe all a=oude tsb=oute eti nun dunasthe

3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zêlos kai eris tsb=kai tsb=dichostasiai ouchi sarkikoi este kai kata anthrôpon peripateite

3:4 otan gar legê tis egô men eimi paulou eteros de egô apollô a=ouk tsb=ouchi a=anthrôpoi tsb=sarkikoi este

3:5 a=ti tsb=tis oun estin tsb=paulos tsb=tis tsb=de apollôs a=ti a=de a=estin a=paulos tsb=all tsb=ê diakonoi di ôn episteusate kai ekastô ôs o kurios edôken

3:6 egô ephuteusa apollôs epotisen a=alla tsb=all o theos êuxanen

3:7 ôste oute o phuteuôn estin ti oute o potizôn all o auxanôn theos

3:8 o phuteuôn de kai o potizôn en eisin ekastos de ton idion misthon a=lêmpsetai tsb=lêpsetai kata ton idion kopon

3:9 theou gar esmen sunergoi theou geôrgion theou oikodomê este

3:10 kata tên charin tou theou tên dotheisan moi ôs sophos architektôn themelion a=ethêka tsb=tetheika allos de epoikodomei ekastos de blepetô pôs epoikodomei

3:11 themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton keimenon os estin iêsous ts=o christos

3:12 ei de tis epoikodomei epi ton themelion tsb=touton chruson arguron lithous timious xula chorton kalamên

3:13 ekastou to ergon phaneron genêsetai ê gar êmera dêlôsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur a=[auto] dokimasei

3:14 ei tinos to ergon menei o ab=epoikodomêsen ts=epôkodomêsen misthon a=lêmpsetai tsb=lêpsetai

3:15 ei tinos to ergon katakaêsetai zêmiôthêsetai autos de sôthêsetai outôs de ôs dia puros

3:16 ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou oikei en umin

3:17 ei tis ton naon tou theou phtheirei phtherei touton o theos o gar naos tou theou agios estin oitines este umeis

3:18 mêdeis eauton exapatatô ei tis dokei sophos einai en umin en tô aiôni toutô môros genesthô ina genêtai sophos

3:19 ê gar sophia tou kosmou toutou môria para tô theô estin gegraptai gar o drassomenos tous sophous en tê panourgia autôn

3:20 kai palin kurios ginôskei tous dialogismous tôn sophôn oti eisin mataioi

3:21 ôste mêdeis kauchasthô en anthrôpois panta gar umôn estin

3:22 eite paulos eite apollôs eite kêphas eite kosmos eite zôê eite thanatos eite enestôta eite mellonta panta umôn tsb=estin

3:23 umeis de christou christos de theou

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page