Index: Hungarian Bible

 

Numbers 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

34:1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

34:2 Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, [tudniillik] a Kanaán földe az ő határai szerint),

34:3 Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé.

34:4 És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig.

34:5 Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.

34:6 A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.

34:7 Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének.

34:8 A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.

34:9 És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.

34:10 A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.

34:11 És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és [újra] hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.

34:12 Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül.

34:13 És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;

34:14 Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket.

34:15 Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől.

34:16 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:

34:17 Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.

34:18 És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.

34:19 Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia.

34:20 A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia.

34:21 A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia.

34:22 A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia.

34:23 A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia.

34:24 Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia.

34:25 És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.

34:26 És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia.

34:27 És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.

34:28 És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.

34:29 Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page