Index: Hungarian Bible

 

Joshua 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

15:1 A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén.

15:2 Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul.

15:3 És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé;

15:4 Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.

15:5 Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől [kezdődik.]

15:6 És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez.

15:7 És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé.

15:8 Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén.

15:9 És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak.

15:10 Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth- Semesnek és átmegy Timnának.

15:11 Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak.

15:12 A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint.

15:13 Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront.

15:14 És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit.

15:15 És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth- Széfer volt.

15:16 És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül.

15:17 Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.

15:18 És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod?

15:19 Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást.

15:20 Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

15:21 A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur;

15:22 Kina, Dimóna és Adada;

15:23 Kedes, Hásor és Ithnán;

15:24 Zif, Télem és Bealóth;

15:25 Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor;

15:26 Amam, Séma és Móláda;

15:27 Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet;

15:28 Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja;

15:29 Baála, Ijjim és Eczem;

15:30 Elthólád, Keszil és Hormah;

15:31 Siklág, Madmanna és Szanszanna;

15:32 Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui.

15:33 A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh;

15:34 Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám;

15:35 Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;

15:36 Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui.

15:37 Senán, Hadása és Migdal-Gad;

15:38 Dilán, Miczpe és Jokteél;

15:39 Lákis, Boczkát és Eglon;

15:40 Kabbon, Lahmász és Kitlis;

15:41 Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui.

15:42 Libna, Ether és Asán;

15:43 Jifta, Asná és Neczib;

15:44 Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui.

15:45 Ekron, ennek mezővárosai és falui.

15:46 Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui.

15:47 Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke.

15:48 A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó;

15:49 Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir;

15:50 Anáb, Estemót és Anim;

15:51 Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui.

15:52 Aráb, Dúma és Esán;

15:53 Janum, Béth-Tappuah és Aféka;

15:54 Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui.

15:55 Maón, Karmel, Zif és Júta;

15:56 Jezréel, Jokdeám és Zánoah;

15:57 Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui.

15:58 Halhul, Béth-Czúr és Gedor;

15:59 Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui.

15:60 Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui.

15:61 A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka;

15:62 Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui.

15:63 De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page