Index: Hungarian Bible

 

Joshua 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

19:1 A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között.

19:2 És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda;

19:3 Haczar-Sual, Bála és Eczem;

19:4 Eltolád, Bethul és Horma;

19:5 Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza;

19:6 Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.

19:7 Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui;

19:8 És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

19:9 A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.

19:10 A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig.

19:11 És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal.

19:12 Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.

19:13 Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé:

19:14 És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye.

19:15 Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui.

19:16 Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui.

19:17 A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint.

19:18 És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem:

19:19 Hafaráim, Sion és Anaharath;

19:20 Rabbith, Kisjon és Ébecz;

19:21 Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz.

19:22 És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.

19:23 Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

19:24 A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

19:25 És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf;

19:26 Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór- Libnáthot.

19:27 Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől;

19:28 És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig.

19:29 Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől;

19:30 És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.

19:31 Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

19:32 A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.

19:33 Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala.

19:34 Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala.

19:35 Erősített városok [ezek]: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth;

19:36 Adáma, Ráma és Hásor;

19:37 Kedes, Edrei és Én-Hásor;

19:38 Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui.

19:39 Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

19:40 A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

19:41 És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes;

19:42 Saalabbin, Ajjálon és Jithla;

19:43 Élon, Timnatha és Ekrón;

19:44 Eltheké, Gibbethon és Baaláth;

19:45 Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon;

19:46 Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral.

19:47 De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére.

19:48 Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

19:49 Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök.

19:50 Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék.

19:51 Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page