Index: Hungarian Bible

 

2 Samuel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

22:1 Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.

22:2 És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.

22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. &Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. &Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.

22:4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; &És megszabadulok ellenségeimtől.

22:5 Mert halál hullámai vettek engem körül, &Az istentelenség árjai rettentettek engem;

22:6 A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tőrei estek reám.

22:7 Szükségemben az Urat hívtam, &S az én Istenemhez kiáltottam: &És meghallá lakóhelyéről szavamat, &S kiáltásom eljutott füleibe.

22:8 Akkor rengett és remegett a föld, &Az égnek fundamentumai inogtak, &És megrendülének, mert haragudott Ő.

22:9 Füst szállt fel orrából, &És emésztő tűz szájából, &Izzószén gerjedt belőle.

22:10 Lehajtá az eget és leszállt, &És homály volt lábai alatt.

22:11 A Khérubon ment és röpült, &És a szelek szárnyain tünt fel.

22:12 Sötétségből maga körül sátrakat emelt, &Esőhullást, sürű felhőket.

22:13 Az előtte levő fényességből &Izzó szenek gerjedének.

22:14 És dörgött az égből az Úr, &És a Magasságos hangot adott.

22:15 Ellövé nyilait és szétszórta azokat, &Villámot, és összekeverte azokat.

22:16 És meglátszottak a tenger örvényei, &S a világ fundamentumai felszínre kerültek, &Az Úrnak feddésétől, &Orra leheletének fúvásától.

22:17 Lenyúlt a magasságból és felvett engem, &S a mélységes vizekből kihúzott engem.

22:18 Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; &Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.

22:19 Reámtörtek nyomorúságom napján, &De az Úr gyámolóm volt nékem.

22:20 Tágas helyre vitt ki engem, &Kiragadott, mert jóakaróm nékem.

22:21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, &Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.

22:22 Mert megőriztem az Úrnak utait, &S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.

22:23 Mert ítéletei mind előttem vannak, &S rendeléseitől nem távoztam el.

22:24 Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.

22:25 Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, &Szemei előtt való tisztaságom szerint.

22:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy, &A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.

22:27 A tisztához tiszta vagy, &A visszáshoz pedig visszás.

22:28 Segítesz a nyomorult népen, &Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.

22:29 Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, &S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.

22:30 Mert veled harczi seregen is átfutok, &Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.

22:31 Az Istennek útja tökéletes; &Az Úrnak beszéde tiszta; &Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.

22:32 Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? &S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

22:33 Isten az én erős kőváram, &Ki vezérli az igaznak útját.

22:34 Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, &S magas helyekre állít engem.

22:35 Kezeimet harczra tanítja, &Hogy az érczív karjaim által törik el.

22:36 Idvességednek paizsát adtad nékem, &S kegyelmed nagygyá tett engem.

22:37 Lépéseimet kiszélesítetted alattam. &És bokáim meg nem tántorodtak.

22:38 Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, &Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.

22:39 Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, &Lábaim alatt hullanak el.

22:40 Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, &Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.

22:41 Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, &Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,

22:42 Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, &Az Úrhoz, de nem felelt nékik.

22:43 Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, &Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.

22:44 Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, &Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, &[Oly] nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.

22:45 Idegen fiak hizelkednek nékem, &S [egy] hallásra engedelmeskednek,

22:46 Idegen fiak elcsüggednek, &S váraikból reszketve jőnek elő.

22:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám. &Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.

22:48 Isten az, ki bosszút áll értem, &S alám hajtja a népeket.

22:49 Ki megment engem ellenségeimtől, &Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, &S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.

22:50 Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, &S nevednek dícséretet éneklek.

22:51 Nagy segítséget ad az ő királyának, &Irgalmasságot cselekszik felkentjével, &Dáviddal és az ő magvával mindörökké!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page