Index: Hungarian Bible

 

1 Chronicles 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

24:1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.

24:2 Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.

24:3 És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra.

24:4 Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.

24:5 Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.

24:6 És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségéből] való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségéből.]

24:7 Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;

24:8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;

24:9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;

24:10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik;

24:11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;

24:12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;

24:13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;

24:14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;

24:15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;

24:16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;

24:17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;

24:18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.

24:19 Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.

24:20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül [vala] Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.

24:21 A [mi illeti] Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.

24:22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.

24:23 A [Hebron] fiai közül [első] vala []Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.

24:24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.

24:25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.

24:26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.

24:27 Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.

24:28 Mákhlitól [vala] Eleázár, és ennek nem valának fiai.

24:29 Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.

24:30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.

24:31 Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page