Index: Hungarian Bible

 

1 Chronicles 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

26:1 Az ajtónállók rendje ez: A Kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, a ki az Asáf fiai közül való volt.

26:2 A Meselémiás fiai közül elsőszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik,

26:3 Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik.

26:4 Obed-Edom fiai közül: Semája elsőszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik,

26:5 Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolczadik, mert az Isten megáldotta vala őt.

26:6 Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, a kik családjukban uralkodtak, mert erős vitézek valának.

26:7 Semája fiai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek testvérei igen erős férfiak valának, Elihu és Sémákiás.

26:8 Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai közül valók; mind ő magok, mind fiaik és testvéreik derék férfiak valának, erősek a szolgálatra; hatvanketten Obed-Edomtól valók.

26:9 Meselémiásnak is fiai és testvérei tizennyolczan erős férfiak valának.

26:10 Hósának is, a Mérári fiai közül, valának fiai, kik között Simri volt a fő, nem mintha elsőszülött volna, hanem mivel az ő atyja őt akará választani főnek;

26:11 Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik; mindnyájan a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman.

26:12 Ezek között osztaték el az ajtónállás tiszte a főemberek által, hogy az ő atyjokfiaival együtt vigyáznának és szolgálnának az Úr házában.

26:13 És sorsot vetének kicsiny és nagy egyaránt az ő családjaik szerint mindenik kapura.

26:14 És esék a napkelet felé való [kapunak őrizete] sors szerint Selémiásra; Zekáriára pedig, az ő fiára, a ki bölcs tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, esék az északi [kapu] sors szerint.

26:15 Obed-Edomnak a déli [kapu;] az ő fiainak pedig a kincstartó ház.

26:16 Suppimnak és Hósának a napnyugotra való [kapu,] a Salléketh kapuval együtt a felmenő töltésen, egyik őrizőhely szemben a másikkal.

26:17 Napkelet felé vala hat Lévita; észak felé minden napra négy; délre is minden napra négy; a kincstartó háznál kettő-kettő.

26:18 A külső részen napnyugat felé: négy a felmenő töltésen, kettő a külső rész felé.

26:19 Ezek az ajtónállók csoportjai a Kóriták és Méráriták közül.

26:20 A Léviták közül: Ahija volt az Isten háza kincsének, és az [Istennek] szentelt kincsnek [főgondviselője.]

26:21 A Lahdán fiai, Gersoniták fiai Lahdántól; a Lahdán családfői, Gersonita Jéhiéli.

26:22 Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az ő testvére, a kik az Úr háza kincseinek valának [gondviselői.]

26:23 Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel nemzetségéből valók is.

26:24 Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának fia a kincs főgondviselője volt.

26:25 Az ő atyjafiai pedig, Eliézertől valók, [ezek:] Rehábiás az ő fia, kinek fia Jésáia, kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia Selómit.

26:26 Ez a Selómit és az ő testvérei valának [gondviselői] minden megszentelt kincsnek, a melyet Dávid király, a nemzetségek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek vala [Istennek,]

26:27 A melyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére,

26:28 És a mit csak szentelt Sámuel próféta, és Saul, a Kis fia, és Abner, a Nér fia, és Joáb, a Séruja fia; és bárki szentelt is [valamit Istennek: mind] Selómitnak és az ő testvéreinek [gondviselése alatt volt.]

26:29 Az Isháriták közül Kenániás és az ő fiai Izráel külső dolgaival [bízattak meg,] mint tiszttartók és birák.

26:30 A Hebroniták közül Hasábiás és testvérei igen erős férfiak, ezeren és hétszázan valának, a kik Izráel népe között, a Jordán vizén túl napenyészetre, gondviselők voltak az Úr minden dolgában és a király szolgálatjában.

26:31 A Hebroniták között Jerija vala a fő (a Hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestetének a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében és találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben).

26:32 És az ő atyjafiai, erős férfiak, kétezerhétszázan valának, családfők; a kiket Dávid király gondviselőkké tett a Rubenitákon és Gáditákon és Manasse félnemzetségén, mind az Istennek, mind a királynak minden dolgaiban.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page