Index: Hungarian Bible

 

Ezra 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

2:1 Ezek pedig a tartománynak fiai, kik feljöttek vala a rabság foglyai közül, a kiket Nabukodonozor, Babilónia királya, fogva vitetett Babilóniába, s most visszajövének Jeruzsálembe és Júdába, kiki az ő városába.

2:2 Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma [ez:]

2:3 Paros fiai kétezerszázhetvenkettő;

2:4 Sefátja fiai háromszázhetvenkettő;

2:5 Árah fiai hétszázhetvenöt;

2:6 Pahath-Moáb fiai, Jésua [és] Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő;

2:7 Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

2:8 Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt;

2:9 Zakkai fiai hétszázhatvan;

2:10 Báni fiai hatszáznegyvenkettő;

2:11 Bébai fiai hatszázhuszonhárom;

2:12 Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő;

2:13 Adónikám fiai hatszázhatvanhat;

2:14 Bigvai fiai kétezerötvenhat;

2:15 Ádin fiai négyszázötvennégy;

2:16 Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz;

2:17 Bésai fiai háromszázhuszonhárom;

2:18 Jórá fiai száztizenkettő;

2:19 Hásum fiai kétszázhuszonhárom;

2:20 Gibbár fiai kilenczvenöt;

2:21 Bethlehem fiai százhuszonhárom;

2:22 Netófah férfiai ötvenhat;

2:23 Anathóth férfiai százhuszonnyolcz;

2:24 Azmáveth fiai negyvenkettő;

2:25 Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom;

2:26 Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;

2:27 Mikmás férfiai százhuszonkettő;

2:28 Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom;

2:29 Nebó fiai ötvenkettő;

2:30 Magbis fiai százötvenhat;

2:31 A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;

2:32 Hárim fiai háromszázhúsz;

2:33 Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;

2:34 Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;

2:35 Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;

2:36 A papok: Jedája fiai, Jésua családjából, kilenczszázhetvenhárom;

2:37 Immér fiai ezerötvenkettő;

2:38 Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;

2:39 Hárim fiai ezertizenhét;

2:40 A Léviták: Jésuának és Kadmiélnek fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy.

2:41 Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolcz;

2:42 A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminczkilencz.

2:43 A Léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa fiai, Tabbaóth fiai;

2:44 Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,

2:45 Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,

2:46 Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,

2:47 Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,

2:48 Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,

2:49 Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,

2:50 Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim fiai.

2:51 Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,

2:52 Basluth fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,

2:53 Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,

2:54 Nesiah fiai, Hatifa fiai;

2:55 Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai, Haszszófereth fiai, Peruda fiai,

2:56 Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,

2:57 Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókhereth-Hássebaim fiai, Ámi fiai.

2:58 Összesen a Léviták szolgái és a Salamon szolgáinak fiai háromszázkilenczvenkettő.

2:59 És ezek, a kik feljövének Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerub-Addán- Immérből, de nem mondhatták meg családjukat és eredetüket, hogy Izráel közül valók-é:

2:60 Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenkettő.

2:61 És a papok fiai közül: Habája fiai, Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a Gileádbeli Barzillai leányai közül vett magának feleséget, és ezek nevéről nevezteték;

2:62 Ezek keresték írásukat, tudniillik a nemzetségök könyvét, de nem találák, miért is kirekesztetének a papságból;

2:63 És megmondá nékik a király helytartója, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal és Tummimmal.

2:64 Mind az egész gyülekezet együtt negyvenkétezerháromszázhatvan.

2:65 Szolgáikon és szolgálóikon kivül - ezek száma hétezerháromszázharminczhét - valának nékik énekes férfiaik és asszonyaik kétszázan.

2:66 Lovaik hétszázharminczhat, öszvéreik kétszáznegyvenöt;

2:67 Tevéik négyszázharminczöt, hatezerhétszázhúsz szamárral.

2:68 A családfők közül pedig, mikor megérkezének az Úr házához, mely Jeruzsálemben van, némelyek önkénytesen adakozának az Isten házára, hogy fölépítenék azt az ő helyén;

2:69 Tehetségök szerint adának az építés költségére aranyban hatvanegyezer dárikot, s ezüstben ötezer mánét, és száz papi ruhát.

2:70 És lakozának mind a papok, mind a Léviták, mind a nép fiai, mind az énekesek, mind a kapunállók, mind a Léviták szolgái városaikban, s így az egész Izráel a maga városaiban vala.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page