Index: Hungarian Bible

 

Ezra 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

8:1 Ezek pedig családfőik és nemzetségi eredetök azoknak, a kik feljövének velem Artaxerxes uralkodásakor Babilóniából:

8:2 Fineás fiai közül: Gersóm; Ithamár fiai közül: Dániel; Dávid fiai közül: Hattus;

8:3 A Sekánia fiai közül, Parós fiai közül: Zakariás s vele egy nemzetségben másfélszáz férfi;

8:4 Pahath-Moáb fiai közül: Eljóénai, Zerahia fia s vele kétszáz férfi;

8:5 Sekánia fiai közül a Jaháziel fia s ő vele háromszáz férfi;

8:6 Ádin fiai közül: Ebed, Jónathán fia és vele ötven férfi;

8:7 Élám fiai közül: Ésaiás, Athália fia és vele hetven férfi;

8:8 Sefátia fiai közül: Zebádia, Mikháel fia és ő vele nyolczvan férfi;

8:9 Joáb fiai közül: Obádia, Jéhiel fia és vele kétszáztizennyolcz férfi;

8:10 Selómith fiai közül a Jószifia fia és vele százhatvan férfi;

8:11 Bébai fiai közül: Zakariás, Bébai fia és vele huszonnyolcz férfi;

8:12 Azgád fiai közül: Jóhanán, Hakkátán fia és vele száztíz férfi;

8:13 Adónikám fiai közül az utódok s neveik: Elifélet, Jeiél és Semája és velök hatvan férfi;

8:14 És Bigvai fiai közül: Uthai és Zabbud és velök hetven férfi.

8:15 Mikor pedig összegyűjtém őket az Aháva felé folyó folyóvízhez, hol három napig valánk, megnéztem jól a népet és a papokat, s a Lévi fiai közül nem találtam közöttük senkit.

8:16 Elküldém annakokáért Eliézert, Arielt, Semáját, Elnáthánt, Járibot, Elnáthánt, Náthánt, Zakariást, Mesullámot, mint [család]főket, és Jójáribot és Elnáthánt, mint eszes embereket.

8:17 És rendelém őket Iddóhoz, a ki fő vala a Kászifia [nevű] helyen, és betanítám őket, hogy mit szóljanak Iddónak és az ő atyjafiainak, a Léviták szolgáinak a Kászifia [nevű] helyen, - hogy hozzanak szolgákat a mi Istenünk házához.

8:18 És elhozák nékünk, Istenünknek rajtunk nyugvó jó kegyelme szerint, Is- szekhelt, a Mahli fiai közül, a ki Lévi fia, a ki meg Izráel fia vala, és Serébiát, fiaival és tizennyolcz testvérével együtt.

8:19 És Hasábiát s vele Ésaiást, a Mérári fiai közül, testvéreivel és húsz fiával együtt;

8:20 És a Léviták szolgái közül, a kiket Dávid és a fejedelmek adának a Léviták szolgálatába, kétszázhuszat; mindnyájok nevei feljegyeztettek.

8:21 Ekkor bőjtöt hirdeték ott az Aháva folyóvíz mellett, hogy megaláznók magunkat a mi Istenünk előtt, hogy kérnénk tőle szerencsés utat magunknak, családainknak és minden marháinknak.

8:22 Mert szégyeltem vala a királytól kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt mondtuk volt a királynak, mondván: A mi Istenünk kegyelme van mindazokon, a kik őt keresik, az ő javukra, és az ő hatalma és haragja mindazokon, a kik elhagyják őt.

8:23 És bőjtölénk és a mi Istenünkhöz könyörgénk annakokáért, és meghallgatott minket.

8:24 Ekkor különválaszték a papi fejedelmek közül tizenkettőt Serébiához [és] Hasábiához és hozzájok atyjokfiai közül tízet.

8:25 És átmérém nékik az ezüstöt és aranyat és az edényeket, a mi Istenünk házának ajándékait, a melyeket a király és tanácsosai és fejedelmei és minden [Babilóniában] élő Izráeliták ajándékozának.

8:26 Kezökhöz mérék pedig hatszázötven tálentom ezüstöt, száz tálentomot érő ezüst edényeket és száz tálentom aranyat.

8:27 Húsz arany poharat, melyek ezer dárikot érnek vala, és két szép ragyogású rézedényt, melyek oly becsesek, mint az arany.

8:28 És mondék nékik: Ti az Úrnak szentei vagytok, ez edények is szentek, és ez az ezüst és arany az Úrnak, atyáitok Istenének önkénytesen adott ajándék:

8:29 Vigyázzatok azért [reá] és megőrizzétek, míg átméritek a papi fejedelmek, a Léviták és Izráel családainak fejedelmei előtt Jeruzsálemben az Úr házának kamaráiban!

8:30 És átvevék a papok és a Léviták az ezüstöt, aranyat és az edényeket súly szerint, hogy vigyék Jeruzsálembe Istenünk házához.

8:31 Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz mellől az első hó tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk; s a mi Istenünk kegyelme nyugodott rajtunk, megszabadítván minket a ránk leselkedő ellenségnek kezéből ez úton.

8:32 És megérkezénk Jeruzsálembe, és pihenénk ott három napig.

8:33 Negyednap pedig átméretett az ezüst, az arany és az edények a mi Istenünk házában, Merémóth papnak Uriás fiának kezéhez, vele lévén Eleázár, a Fineás fia, és velök Józadáb, a Jésua fia és Nóadia, a Binnui fia, Léviták,

8:34 Minden szám és súly szerint, s feljegyeztetett az egész súly abban az időben.

8:35 A kik pedig megérkeztek a fogságból, a rabságnak fiai, égőáldozatokat vivének Izráel Istenének: tizenkét tulkot egész Izráelért, kilenczvenhat kost, hetvenhét bárányt, tizenkét bakot bűnért való áldozatra, mindezt egészen égőáldozatul az Úrnak.

8:36 És átadák a király parancsolatait a király helytartóinak, s a vizen túl lévő helytartóknak, és [ezek ]segíték a népet és az Isten házát.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page