Index: Hungarian Bible

 

Job 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

34:1 És szóla Elihu, és monda:

34:2 Halljátok meg bölcsek az én szavaimat, és ti tudósok hajtsátok hozzám füleiteket!

34:3 Mert a fül próbálja meg a szót, mint az íny kóstolja meg az ételt.

34:4 Keressük csak magunk az igazságot, értsük meg magunk között, mi a jó?

34:5 Mert Jób azt mondá: Igaz vagyok, de Isten megtagadja igazságomat.

34:6 Igazságom ellenére kell hazugnak lennem; halálos nyíl [talált] hibám nélkül!

34:7 Melyik ember olyan, mint Jób, a ki iszsza a csúfolást, mint a vizet.

34:8 És egy társaságban forog a gonosztevőkkel, és az istentelen emberekkel jár!

34:9 Mert azt mondja: Nem használ az az embernek, ha Istennel békességben él.

34:10 Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!

34:11 Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.

34:12 Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

34:13 Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot?

34:14 Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná:

34:15 Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba.

34:16 Ha tehát van eszed, halld meg ezt, [és] a te füledet hajtsd az én beszédeimnek szavára!

34:17 Vajjon, a ki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-é? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-é?

34:18 A ki azt mondja a királynak: Te semmirevaló! És a főembereknek: Te gonosztevő!

34:19 A ki nem nézi a fejedelmek személyét és a gazdagot a szegénynek fölibe nem helyezteti; mert mindnyájan az ő kezének munkája.

34:20 Egy pillanat alatt meghalnak; éjfélkor felriadnak a népek és elenyésznek, a hatalmas [is] eltűnik kéz nélkül!

34:21 Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.

34:22 Nincs setétség és nincs a halálnak árnyéka, a hova elrejtőzhessék a gonosztevő;

34:23 Mert nem sokáig kell szemmel tartania az embert, hogy az Isten elé kerüljön ítéletre!

34:24 Megrontja a hatalmasokat vizsgálat nélkül, és másokat állít helyökbe.

34:25 Ekképen felismeri cselekedeteiket, és éjjel is ellenök fordul és szétmorzsoltatnak.

34:26 Gonosztevők gyanánt tapodja meg őket olyan helyen, a hol látják.

34:27 A kik azért távoztak el, és azért nem gondoltak egyetlen útjával sem,

34:28 Hogy a szegény kiáltását hozzájok juttatja, és ő a nyomorultak kiáltását meghallja.

34:29 Ha ő nyugalmat ád, ki kárhoztatja őt? Ha elrejti arczát, ki láthatja meg azt? Akár nép elől, akár ember elől egyaránt;

34:30 Hogy képmutató ember ne uralkodjék, és ne legyen tőre a népnek.

34:31 Bizony az Istenhez így való szólani: Elszenvedem, nem leszek rossz többé;

34:32 A mit át nem látok, arra te taníts meg engemet; ha gonoszságot cselekedtem, többet nem teszem!

34:33 Avagy te szerinted fizessen-é [csak azért], mert ezt megveted, [és] hogy te szabd meg és nem én? Nos, mit tudsz? Mondd!

34:34 Az okos emberek azt mondják majd nékem, és a bölcs férfiú, a ki reám hallgat:

34:35 Jób tudatlanul szól, és szavai megfontolás nélkül valók.

34:36 Óh, bárcsak megpróbáltatnék Jób mind végiglen, a miért úgy felel, mint az álnok emberek!

34:37 Mert vétkét gonoszsággal tetézi, csapkod közöttünk, és Isten ellen szószátyárkodik.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page