Index: Hungarian Bible

 

Psalms 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

18:1 Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és a Saul kezéből.

18:2 És monda: Szeretlek Uram, én erősségem!

18:3 Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.

18:4 Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.

18:5 Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentettek engem.

18:6 A Seol kötelei vettek körül; a halál tőrei fogtak meg engem.

18:7 Szükségemben az Urat hívtam, és az én Istenemhez kiáltottam; szavamat meghallá templomából, és kiáltásom eljutott füleibe.

18:8 Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és megindultak, mert haragra gyúlt.

18:9 Füst szállt fel orrából, és szájából emésztő tűz; izzó szén gerjedt belőle.

18:10 Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt.

18:11 Kérubon haladt és röpült, és a szelek szárnyain suhant.

18:12 A sötétséget tette rejtekhelyévé; sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek.

18:13 Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén.

18:14 És dörgött az Úr a mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső [hullt] és eleven szén.

18:15 És kibocsátá nyilait és elszéleszté azokat, villámokat szórt és megháborította azokat.

18:16 És meglátszottak a vizek medrei s megmutatkoztak a világ fundamentomai; a te feddésedtől, Uram, a te orrod leheletének fuvásától.

18:17 Lenyúlt a magasból és felvett engem; kivont engem nagy vizekből.

18:18 Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nálamnál.

18:19 Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom.

18:20 És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.

18:21 Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem;

18:22 Mert megőriztem az Úrnak útait, és gonoszul nem távoztam el az én Istenemtől.

18:23 Mert minden ítélete előttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól.

18:24 És tökéletes voltam előtte, őrizkedtem az én vétkemtől.

18:25 És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei előtt van.

18:26 Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy.

18:27 A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy.

18:28 Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod;

18:29 Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.

18:30 Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.

18:31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; paizsuk ő mindazoknak, a kik bíznak benne.

18:32 Mert kicsoda Isten az Úron kivül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?

18:33 Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat:

18:34 Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem.

18:35 Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat.

18:36 És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem.

18:37 Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.

18:38 Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek.

18:39 Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak.

18:40 Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket.

18:41 És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam.

18:42 Kiáltottak, de nem volt szabadító, az Úrhoz és nem felelt nékik.

18:43 És apróra törtem őket, a milyen a szél elé való por, és megtapodtam őket mint utcza sarát.

18:44 Megmentettél engem a nép pártoskodásaitól; nemzetek fejévé tettél engem; oly nép szolgál nékem, a melyet nem ismertem.

18:45 A mint hall a fülök, engedelmeskednek, és idegenek is hizelegnek nékem.

18:46 Az idegenek elepedtek, és reszketve jőnek elő zárt helyeikből.

18:47 Él az Úr és áldott az én kősziklám, magasztaltassék hát az én idvességemnek Istene!

18:48 Az Isten, a ki bosszút áll értem, és népeket hajlít alám;

18:49 A ki megment engem ellenségeimtől. Még az ellenem felkelők fölött is felmagasztalsz engem, az erőszakos embertől megszabadítasz engem.

18:50 Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.

18:51 Nagy segítséget ád az ő királyának és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page