Index: Hungarian Bible

 

Psalms 78

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

78:1 Aszáf tanítása. &Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire.

78:2 Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből.

78:3 A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk,

78:4 Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.

78:5 Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat;

78:6 Hogy megtudja [azokat] a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék [azokat] fiaiknak;

78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.

78:8 Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik: szilaj és makacs nemzedék, olyan nemzedék, a melynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt.

78:9 Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján;

78:10 Nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében;

78:11 Sőt elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, a melyeket mutatott nékik.

78:12 Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Czoán mezején.

78:13 Ketté választotta a tengert s átvitte őket; és felállította a vizeket fal gyanánt.

78:14 Vezette őket nappal felhőben, és egész éjen át tűznek világosságában.

78:15 Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből.

78:16 Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett:

78:17 Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a Felségest a pusztában;

78:18 És megkísérték Istent az ő szívökben, enni valót kérvén az ő kivánságuk szerint.

78:19 És szólának Isten ellen, mondván: Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában?

78:20 Ímé, megcsapta a kősziklát és víz ömlött és patakok özönlöttek; de vajjon tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é húst az ő népének?

78:21 Meghallotta az Úr és megharagudott ezért, és tűz gyulladt fel Jákób ellen, és harag gerjedt fel Izráel ellen;

78:22 Mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segedelmében,

78:23 És ráparancsolt a felhőkre ott fenn, és az egek ajtait megnyitotta.

78:24 És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik.

78:25 Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget,

78:26 Megindítá a keleti szelet az egekben, és elhozá erejével a déli szelet;

78:27 És hullata rájuk annyi húst, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövénye.

78:28 És leszállítá azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz köröskörül.

78:29 Evének azért és igen megelégedének, és a mit kivántak, azt hozá nékik.

78:30 Még fel sem hagytak a kivánságukkal; az étel még a szájukban vala:

78:31 Mikor az Isten haragja felgerjede ellenök, és főbbjeik közül [sokakat] megöle, és Izráelnek ifjait levágá;

78:32 Mindamellett is újra vétkezének, és nem hivének az ő csodadolgaiban.

78:33 Azért hiábavalóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben.

78:34 Ha ölte őket, hozzá fordultak, megtértek és Istent keresék.

78:35 És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten az ő megváltójok;

78:36 És hízelkedének néki szájokkal, nyelvökkel pedig hazudozának néki.

78:37 De szívök nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez;

78:38 Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását.

78:39 Azért eszébe vevé, hogy test ők, [és olyanok, mint] az ellebbenő szél, a mely nem tér vissza.

78:40 Hányszor keserítették őt a pusztában, [hányszor] illették fájdalommal a kietlenben?!

78:41 És újra kísértették az Istent, és ingerelték Izráel szentjét.

78:42 Nem emlékeztek meg az ő kezéről, [sem] a napról, a melyen megváltotta őket a nyomorgatótól;

78:43 Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején.

78:44 És vérré változtatta folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat.

78:45 Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, a mely pusztítá őket.

78:46 Odaadta termésöket a szöcskének, s munkájuk gyümölcsét a sáskának.

78:47 Jégesővel pusztítá el szőlőjüket, s figefáikat kőesővel.

78:48 Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek.

78:49 Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a gonosz angyalok seregét.

78:50 Utat tört haragjának, s nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket döghalálnak veté.

78:51 És megöle minden elsőszülöttet Égyiptomban, az erő zsengéjét Khám sátoraiban.

78:52 Elindítá mint juhokat, az ő népét, s vezeté őket, mint nyájat a pusztában.

78:53 És vezeté őket biztonságban, és nem félének, ellenségeiket pedig elborítá a tenger.

78:54 És bevivé őket az ő szent határába, arra a hegyre, a melyet szerzett az ő jobbkezével.

78:55 És kiűzé előlük a pogányokat, és elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel; és letelepíté azok sátoraiban az Izráel törzseit.

78:56 De megkisérték és megharagíták a magasságos Istent, és nem őrizék meg bizonyságait;

78:57 Elfordulának ugyanis és hűtlenek levének, mint apáik; visszafelé fordulának, mint a csalfa kézív.

78:58 Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal.

78:59 Meghallá ezt Isten és felgerjede; és az Izráelt felette megútálá.

78:60 És elveté magától Silói hajlékát, a sátort, a melyben lakott vala az emberek között;

78:61 Sőt fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe.

78:62 És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.

78:63 Ifjait tűz emészté meg, és szüzei nem énekeltettek meg.

78:64 Papjai fegyver miatt hullottak el, és özvegyei nem végezheték a siratást.

78:65 Akkor felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz;

78:66 És visszaveré ellenségeit; s örök gyalázatot vete reájok.

78:67 Azután megútálá a József sátorát, és nem választá Efraim törzsét;

78:68 Hanem a Júda törzsét választá; a Sion hegyét, a melyet szeret.

78:69 És megépíté szent helyét, mint egy magas [vár]at; mint a földet, a melyet örök időre fundált.

78:70 És kiválasztá Dávidot, az ő szolgáját, és elhozá őt a juhok aklaiból.

78:71 A szoptatós juhok mellől hozá el őt, hogy legeltesse Jákóbot, az ő népét, és Izráelt, az ő örökségét.

78:72 És legelteté őket szívének tökéletessége szerint, és vezeté őket bölcs kezeivel.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page