Index: Hungarian Bible

 

Psalms 105

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

105:1 Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit!

105:2 Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét.

105:3 Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívök, a kik keresik az Urat.

105:4 Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orczáját szüntelen.

105:5 Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.

105:6 Oh Ábrahámnak, az ő szolgájának magva; oh Jákóbnak, az ő választottának fiai!

105:7 Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre [kihat] az ő ítélete.

105:8 Megemlékezik az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, a melyet megszabott ezer nemzetségiglen;

105:9 A melyet kötött Ábrahámmal, és az ő Izsáknak tett esküvéséről.

105:10 És odaállatta azt Jákóbnak szabályul, Izráelnek örök szövetségül,

105:11 Mondván: Néked adom Kanaán földét, sors szerint való örökségetekül.

105:12 Mikor még csekély számmal valának, igen kevesen és [mintegy ]zsellérek abban,

105:13 És egyik nemzettől a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:

105:14 Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt királyokat is megfenyített miattok, [mondván:]

105:15 Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!

105:16 Mikor éhséget idéze elő a földön; [és] a kenyérnek minden botját eltöré,

105:17 Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, a ki rabul adatott vala el;

105:18 A lábait békóba szorították, ő maga vasban járt vala,

105:19 Mindazideig, a míg szava beteljesedett. Az Úr beszéde megpróbálta őt.

105:20 Elküldött a király és feloldotta őt, a népeken uralkodó, és szabaddá tette őt;

105:21 Úrrá tevé őt az ő házán, és uralkodóvá minden jószágán;

105:22 Hogy főembereit tetszése szerint kötöztetheté, és véneit is bölcsességre taníthatá.

105:23 És beméne Izráel Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék.

105:24 És igen megszaporítá az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.

105:25 Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, [és ] álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.

105:26 Elküldte Mózest, az ő szolgáját, és Áront, a kit választott vala.

105:27 Elvégezék azok között az ő jeleit, és a csodákat a Khám földén.

105:28 Sötétséget bocsátott és elsötétítette [azt, ]és azok nem engedetlenkedtek az ő rendeleteinek.

105:29 Vizeiket vérré változtatá, és megölé az ő halaikat.

105:30 Földjük békáktól hemzsege, [még] a királyuk termeiben [is.]

105:31 Szólt, és támadának legyek és szúnyogok minden ő határukon.

105:32 Adott nékik eső gyanánt jégesőt, [és] lángoló tüzet a földjökre.

105:33 És elvevé szőlőjüket és fügefájokat, és széttördelé határuknak élő fáit.

105:34 Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan cserebogár.

105:35 És megemészte minden növényt az ő földjökön, és az ő szántóföldjöknek gyümölcsét megemészté.

105:36 És megöle minden elsőszülöttet földjökön, minden erejöknek zsengéjét.

105:37 És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges.

105:38 Örült Égyiptom, mikor kijövének, mert a tőlök való félelem megszállta őket.

105:39 Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze [őket,] és tüzet, hogy világítson éjjel.

105:40 Könyörgött és fürjeket hoza, és mennyei kenyérrel elégítette meg őket.

105:41 Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon.

105:42 Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a [melyet tőn] Ábrahámnak, az ő szolgájának.

105:43 Kihozá azért az ő népét örömmel, [és] az ő választottait vígassággal.

105:44 És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.

105:45 Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page