Index: Hungarian Bible

 

2 Timothy 4

[1] [2] [3] [4]

4:1 Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.

4:2 Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

4:3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;

4:4 És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

4:5 De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

4:6 Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.

4:7 Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:

4:8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.

4:9 Igyekezzél hozzám jőni hamar.

4:10 Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.

4:11 Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.

4:12 Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.

4:13 A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.

4:14 Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.

4:15 Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.

4:16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.

4:17 De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.

4:18 És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

4:19 Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.

4:20 Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.

4:21 Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.

4:22 Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase

Whole Site This Page