Index: Indonesian (Terjemahan Baru)

 

1 Tawarikh 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

8:1 Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga,

8:2 Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima.

8:3 Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud,

8:4 Abisua, Naaman, Ahoah,

8:5 Gera, Sefufan dan Huram.

8:6 Inilah anak-anak Ehud; mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat;

8:7 Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud.

8:8 Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya.

8:9 Ia mendapat anak dari Hodesh, isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam,

8:10 Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak;

8:11 sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal.

8:12 Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lod dengan segala anak kotanya.

8:13 Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; mereka telah menghalau penduduk Gat.

8:14 Ahyo, Sasak, Yeremot,

8:15 Zebaja, Arad, Eder,

8:16 Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria.

8:17 Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber,

8:18 Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal.

8:19 Yakim, Zikhri, Zabdi,

8:20 Elyoenai, Ziletai, Eliel,

8:21 Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei.

8:22 Yispan, Eber, Eliel,

8:23 Abdon, Zikhri, Hanan,

8:24 Hananya, Elam, Antotia,

8:25 Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak.

8:26 Samserai, Seharya, Atalya,

8:27 Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham.

8:28 Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.

8:29 Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

8:30 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab,

8:31 Gedor, Ahyo, Zekher

8:32 dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

8:33 Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.

8:34 Anak Yonatan ialah Meribaal dan Meribaal memperanakkan Mikha.

8:35 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas.

8:36 Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.

8:37 Moza memperanakkan Bina; anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel.

8:38 Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel.

8:39 Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga.

8:40 Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase