Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Kejadian 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

35:1 Sebermula, maka firman Allah kepada Yakub: Berangkatlah engkau mudik ke Bait-el, diamlah di sana dan perbuatkanlah di sana sebuah mezbah bagi Allah, yang telah kelihatan kepadamu tatkala engkau lari dari hadapan Esaf, abangmu.

35:2 Lalu kata Yakub kepada orang-orang isi rumahnya dan kepada segala bangsa yang sertanya: Buanglah segala berhala orang helat yang ada di antara kamu, dan sucikanlah diri kamu dan tukarkanlah segala pakaian kamu.

35:3 Marilah kita berjalan mudik ke Bait-el, karena aku hendak memperbuat sebuah mezbah di sana bagi Allah, yang telah mendengar akan suaraku pada masa kesukaranku dan yang menyertai akan daku pada jalan yang telah kujalani itu.

35:4 Maka diberikanlah oleh mereka itu kepada Yakub segala berhala orang helat yang didapatinya dan segala anting-anting yang pada telinganya, maka oleh Yakub disembunyikan sekalian itu dalam tanah di bawah pohon kayu jati, yang dekat negeri Sikhem itu.

35:5 Lalu berjalanlah mereka itu, maka didatangkan Allah suatu ketakutan atas segala negeri yang keliling mereka itu, sehingga tiada dikejarnya akan anak-anak Yakub.

35:6 Maka dengan hal yang demikian sampailah Yakub dan segala orang yang sertanya itu ke negeri Luz, yaitu Bait-el, yang di tanah Kanaan.

35:7 Maka diperbuatnyalah di sana sebuah mezbah dan dinamainya tempat menyatakan diri-Nya kepadanya, tatkala Yakub lari dari hadapan abangnya.

35:8 Hata, maka matilah Debora, pengasuh Ribkah, lalu ia dikuburkan di sebelah selatan Bait-el di bawah pohon kayu jati, yang dinamainya Jati penangisan.

35:9 Maka kenyataanlah Allah kepada Yakub pula, kemudian dari pada datangnya dari Padan-Aram, maka diberkatinyalah akan dia.

35:10 Maka firman Allah kepadanya: Adapun namamu, Yakub itu, tiada lagi dipanggil Yakub, melainkan Israel akan jadi namamu; maka dinamainya akan dia Israel.

35:11 Lalu firman Allah kepadanya: Bahwa Aku inilah Allah yang Mahakuasa! jadilah engkau biak dan bertambah-tambahlah. Bahwa satu bangsa, bahkan, suatu kebanyakan bangsa akan jadi dari padamu dan raja-rajapun akan terpancar dari pada sulbimu.

35:12 Maka tanah ini, yang telah kuberikan kepada Ibrahim dan Ishak itu, akan Kuberikan kepadamupun, dan kepada anak cucumu yang kemudian dari padamu akan Kuberikan tanah itu.

35:13 Lalu naiklah Allah dari padanya, dari tempat Ia berfirman kepada Yakub itu.

35:14 Maka oleh Yakub didirikanlah suatu tanda peringatan di tempat Tuhan berfirman kepadanya, yaitu suatu tanda peringatan dari pada batu, dan dicucurkannyalah kepadanya persembahan minuman serta dicurahkannyalah minyak di atasnya.

35:15 Maka dinamai Yakub akan tempat Allah berfirman kepadanya itu Bait-el.

35:16 Hata, mereka itupun berjalanlah dari Bait-el; adalah kira-kira sedikit jalan lagi akan sampai ke Eferata, maka Rakhelpun beranaklah dan terlalu payah beranaknya itu.

35:17 Maka dalam merasai terlalu payah beranak itu kata bidan itu kepadanya: Janganlah engkau takut, karena engkau mendapat seorang anak laki-laki pula.

35:18 Maka apabila putuslah nyawanya dan hendak mati ia, dinamainya akan kanak-kanak itu Bin-oni, tetapi bapanya menamai akan dia Benyamin.

35:19 Demikianlah peri mati Rakhel, lalu ditanamkanlah akan dia pada sisi jalan ke Eferata, yaitu Betlehem.

35:20 Maka didirikanlah oleh Yakub suatu tanda peringatan di atas kuburnya; ia itulah nisan keramat Rakhel yang ada sampai pada hari ini.

35:21 Maka berangkatlah Israel dari sana, lalu didirikannyalah kemahnya di sebelah sana Mignal-Edar.

35:22 Maka sekali peristiwa, tatkala Israel menduduki tanah itu, bahwa Rubin pergi, lalu berseketiduran dengan Bilha, gundik bapanya, maka kedengaranlah kabarnya kepada Israel. Adapun bilangan segala anak laki-laki Yakub itu dua belas orang banyaknya.

35:23 Maka segala anak laki-laki Lea, ia itulah Rubin, anak sulung Yakub, kemudian Simeon dan Lewi dan Yehuda dan Isakhar dan Zebulon.

35:24 Adapun anak laki-laki Rakhel itulah Yusuf dan Benyamin.

35:25 Maka anak laki-laki Bilha, sahaya Rakhel, itulah Dan dan Naftali.

35:26 Dan anak laki-laki Zilpa, sahaya Lea, itulah Gad dan Asyer; maka sekalian inilah anak-anak Yakub yang telah diperanakkan baginya di Padan-Aram.

35:27 Kalakian, maka Yakubpun sampailah kepada Ishak, bapanya, dalam Mamre di Kiryat-Arba, yaitu Heberon, tempat Ibrahim dan Ishak menumpang seperti orang dagang adanya.

35:28 Maka adalah umur Ishak seratus delapan puluh tahun.

35:29 Maka putuslah nyawa Ishak, matilah ia dan dikumpulkan dengan nenek moyangnya pada masa ia seorang tua sepuas-puas umurnya, lalu ia dikuburkan oleh anaknya, yaitu Esaf dan Yakub.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase