Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Keluaran 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

2:1 Sebermula, maka seorang laki-laki dari pada isi rumah Lewi pergi mengambil seorang anak perempuan Lewi akan bininya.

2:2 Maka hamillah orang perempuan itu, lalu beranaklah laki-laki. Maka apabila dilihatnya akan elok rupanya, disembunyikannya tiga bulan lamanya.

2:3 Tetapi sebab tiada lagi dapat disembunyikannya, diambilnya akan dia sebuah peti dari pada buluh rantik, disapukannya minyak keruwing dan gala-gala, lalu dibaringkannya kanak-kanak itu di dalamnya, diletakkannya dalam kercut pada tepi sungai.

2:4 Maka abangnya perempuanpun berdirilah dari jauh, hendak mengetahui apakah yang akan berlaku atasnya.

2:5 Hata, maka turunlah puteri Firaun hendak siram dalam sungai serta dengan segala dayang-dayangnya, yang berjalan di tepi sungai itu, maka terlihatlah ia akan peti yang dalam kercut itu, lalu disuruhkannya sahayanya pergi mengambilkan dia.

2:6 Setelah dibukanya maka dilihatnya kanak-kanak itu, heran, maka kanak-kanak itupun menangislah; sebab itu tergeraklah hati tuan puteri oleh kasihan akan dia serta katanya: Bahwa inilah seorang kanak-kanak orang Ibrani.

2:7 Maka sembah abang perempuan kanak-kanak itu kepada puteri Firaun: Bolehkah sahaya pergi memanggilkan tuan seorang pengasuh dari pada segala orang perempuan Ibrani, supaya disusuinya kanak-kanak itu karena tuan?

2:8 Maka kata puteri Firaun kepadanya: Baiklah. Lalu si dayang itupun pergilah memanggil ibu kanak-kanak itu.

2:9 Maka kata puteri Firaun kepadanya: Bawalah olehmu akan kanak-kanak ini, susuilah dia karena aku, maka aku akan memberikan upahmu. Maka oleh perempuan itu diambil akan kanak-kanak itu, lalu disusuinya.

2:10 Setelah sudah besarlah budak itu dibawanya akan dia kepada puteri Firaun, maka budak itu diangkat anak olehnya dan dinamainya akan dia Musa, katanya: Sebab telah kuangkat ia dari dalam air.

2:11 Hata, sekali peristiwa, yaitu setelah Musa sudah besar, maka keluarlah ia pergi mendapatkan saudara-saudaranya hendak melihat segala tanggungan mereka itu, maka dilihatnya seorang orang Ibrani dari pada segala saudaranya dipalu oleh seorang orang Mesir.

2:12 Maka berpalinglah Musa ke sana ke mari, serta dilihatnya seorangpun tiada, dibunuhnya akan orang Mesir itu, lalu disembunyikannya bangkainya dalam pasir.

2:13 Maka pada keesokan harinya keluarlah pula ia, dilihatnya dua orang orang Ibrani tengah berkelahi, lalu katanya kepada yang salah itu: Mengapa engkau palu akan kawanmu?

2:14 Maka sahutnya: Siapa telah menjadikan dikau penghulu dan hakim atas kami? maka katamu demikian sebab hendak membunuh akan dakupun, seperti telah kaubunuh orang Mesir itu? Maka takutlah Musa, katanya: Bahwasanya sudah ketahuan perkara ini!

2:15 Maka kedengaranlah perkara ini kepada Firaunpun, lalu dicarinya jalan hendak membunuh Musa; tetapi larilah Musa dari hadapan Firaun, sampai ke negeri Midian, lalu duduklah di sana hampir dengan sebuah perigi.

2:16 Hata, pada imam yang di Midian itu adalah tujuh orang anaknya perempuan, maka datanglah mereka itu hendak menimba air dan mengisi segala palung akan memberi minum kawan kambing domba bapanya.

2:17 Maka datanglah beberapa gembala laki-laki yang menghalaukan mereka itu dari sana, tetapi bangkitlah Musa datang menolong mereka itu, lalu diberinya minum kawan kambing dombanya.

2:18 Hata, apabila mereka itu datang kepada Rehuil, bapanya, katanya: Apa sebabnya pada hari ini kamu pulang dengan begini segera?

2:19 Maka sahut mereka itu: Ada seorang orang Mesir melepaskan kami dari pada tangan gembala itu, dan lagi ditimbakannya air akan kami dengan limpahnya dan diberinya minum akan kawan kambing dombapun.

2:20 Maka kata Rehuil kepada anak-anaknya: Di manakah ia? Mengapa kamu biarkan ia di sana? Jemputlah akan dia, supaya ia makan roti.

2:21 Maka ridlalah Musa menumpang dalam rumah orang itu, dan oleh orang itupun diberikanlah anaknya, bernama Zippora, kepada Musa akan bininya.

2:22 Maka beranaklah ia laki-laki seorang, lalu dinamai Musa akan dia Gersom, katanya: Karena sekarang aku telah menjadi seorang dagang dalam negeri asing.

2:23 Hata, maka beberapa tahun kemudian, setelah sudah mangkat raja Mesir itu, maka berkeluh-kesahlah orang-orang Israel serta berserulah mereka itu dari sebab pekerjaannya yang berat itu, maka tangisnya sampai ke hadirat Allah.

2:24 Maka didengar Allah akan pengaduh mereka itu serta ingatlah Allah akan perjanjian-Nya dengan Ibrahim dan dengan Ishak dan dengan Yakub.

2:25 Maka ditilik Allah akan bani Israel serta diketahui-Nyalah.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase