Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Ulangan 34

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

34:1 Hata, maka Musapun naiklah dari padang-padang Moab ke gunung Nebo, yaitu kemuncak Pisga, yang bertentangan dengan Yerikho, lalu diperlihatkan Tuhan kepadanya seluruh tanah Gilead sampai kepada Dan;

34:2 dan seluruh tanah Naftali dan tanah Efrayim dan Manasye dan seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat;

34:3 dan sebelah selatan dan tanah datar, yaitu padang Yerikho, negeri korma, sampai kepada Zoar.

34:4 Maka firman Tuhan kepadanya: Bahwa inilah tanah yang telah Kujanji kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub pakai sumpah, firman-Ku: Aku hendak mengaruniakan dia kepada benihmu! Maka Aku memperlihatkan dia kepada matamu, karena tiada boleh engkau menyeberang ke sana.

34:5 Maka demikian matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, seperti firman Tuhan.

34:6 Maka dikuburkannyalah ia dalam suatu lembah di tanah Moab, bertentangan dengan Bait-Peor, maka seorangpun tiada mengetahui kuburnya sampai kepada hari ini.

34:7 Maka pada masa matinya umur Musa seratus dua puluh tahun, maka matanya belum kabur dan kuatnyapun belum hilang.

34:8 Maka Musapun ditangisi oleh segala bani Israel di padang-padang Moab tiga puluh hari lamanya, maka genaplah segala hari tangisan dan perkabungan sebab Musa itu.

34:9 Maka Yusak bin Nun itu penuhlah ia dengan roh budiman, karena telah ditumpangkan Musa tangannya kepadanya, maka segala bani Israelpun mendengar akan dia, dibuatnya setuju dengan firman Tuhan yang kepada Musa itu.

34:10 Maka di antara orang Israel tiada berbangkit pula seorang nabi yang seperti Musa, yang dikenal oleh Tuhan muka dengan muka;

34:11 dengan segala tanda alamat dan mujizat yang disuruh Tuhan akan dia berbuat di negeri Mesir akan Firaun dan akan segala pegawainya dan akan segala negerinya,

34:12 serta dengan tangan yang kuat dan dengan segala perkara yang hebat dan besar-besar yang diperbuat oleh Musa di hadapan pemandangan segenap bangsa Israel.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase