Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

1 Tawarikh 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

3:1 Bermula, maka inilah segala bani Daud, yang diperanakkan baginya di Heberon; yang sulung Amnon dari pada Ahinoam, perempuan Yizrieli itu; dan yang kedua Daniel dari pada Abigail, perempuan Karmeli itu;

3:2 dan yang ketiga Absalom, anak Maakha, anak perempuan Talmai, raja di Gesur; dan yang keempat Adonia, anak Hajit;

3:3 dan yang kelima Sefatnya dari pada Abital; dan yang keenam Yiteream dari pada Ejla, isterinya.

3:4 Maka enam anak laki-laki diperanakkan baginya di Heberon; maka kerajaanlah baginda di sana tujuh tahun enam bulan lamanya, dan tiga puluh tiga tahun kerajaanlah baginda di Yeruzalem.

3:5 Maka inilah anak-anaknya yang diperanakkan baginya di Yeruzalem: Simea dan Sobab dan Natan dan Sulaiman, empat orang oleh Batsewa, anak Amiel;

3:6 dan lagi Yibkhar dan Elisama dan Elifelet,

3:7 dan Nogah dan Nefeg dan Yafia,

3:8 dan Elisama dan Elyada dan Elifelet, yaitu sembilan orang.

3:9 Maka sekalian inilah bani Daud, lain dari pada segala anak gundiknya, dan Tamar, saudara perempuan mereka itu.

3:10 Maka putera Sulaiman itulah Rehabeam, yang berputera Abia, yang berputera Asa, yang berputera Yosafat,

3:11 yang berputera Yoram, yang berputera Ahazia, yang berputera Yoas,

3:12 yang berputera Amazia, yang berputera Azarya, yang berputera Yotam,

3:13 yang berputera Akhaz, yang berputera Hizkia, yang berputera Manasye,

3:14 yang berputera Amon, yang berputera Yosia.

3:15 Maka inilah segala putera Yosia: Yang sulung Yohanan, yang kedua Yoyakim, yang ketiga Zedekia dan yang keempat Salum.

3:16 Maka bani Yoyakim itulah Yekhonia, puteranya, Zedekia, puteranya.

3:17 Maka bani Yekhonia itulah Asiit, yang berputera Sealtiel,

3:18 yang berputera Malkhiram dan Pedaya dan Senazar, Yekamya, Hosama dan Nedabya.

3:19 Maka bani Pedaya itulah Zerubbabil, dan Simai, dan bani Zerubbabil itulah Mesulam dan Hanaya dan Selomit, saudara perempuan mereka itu;

3:20 dan Hasuba dan Ohil dan Berekhya dan Hasaja dan Yusab-hesid, lima orang.

3:21 Maka bani Hananya itulah Pelaca dan Yesaya. Maka bani Refaya dan bani Arnan dan bani Obaja dan bani Sekhanya.

3:22 Maka bani Sekhanya itulah Semaya, dan bani Semaya itulah Hatus dan Yigial dan Bariah dan Niarya dan Safat, enam orang.

3:23 Maka bani Niarya itulah Elyunai dan Hizkia dan Azrikam, tiga orang.

3:24 Maka bani Elyunai itulah Hodayewa dan Elyasib dan Pelaya dan Akub dan Yohanan dan Delaya dan Anani, tujuh orang.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase