Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Ezra 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

2:1 Maka sekalian inilah dia yang berjalan dari pada tiap-tiap negeri, yaitu segala orang yang sudah dibawa dengan tertawan, yang telah dipindahkan ke Babil oleh Nebukadnezar, raja Babil, dan yang pulang ke Yeruzalem dan ke tanah Yehuda, masing-masing ke negerinya;

2:2 yang datang serta dengan Zerubabil dan Yesua dan Nehemya dan Seraya dan Reilaya dan Mordekhai dan Bilsan dan Mispar dan Bijwai dan Rehum dan Baena; maka inilah bilangan segala orang laki-laki bangsa Israel:

2:3 Bani Paroz dua ribu seratus tujuh puluh dua.

2:4 Bani Sefaca tiga ratus tujuh puluh dua.

2:5 Bani Arakh tujuh ratus tujuh puluh lima.

2:6 Bani Pahat-Moab, dari pada bani Yesua-Yoab, dua ribu delapan ratus dua belas.

2:7 Bani Elam seribu dua ratus lima puluh empat.

2:8 Bani Zatu sembilan ratus empat puluh lima.

2:9 Bani Zakai tujuh ratus enam puluh.

2:10 Bani Bani enam ratus empat puluh dua.

2:11 Bani Bebai enam ratus tiga likur.

2:12 Bani Azjad seribu dua ratus dua likur.

2:13 Bani Adonikam enam ratus enam puluh enam.

2:14 Bani Bijwai dua ribu lima puluh enam.

2:15 Bani Adin empat ratus lima puluh empat.

2:16 Bani Ater, dari pada Yehizkia, sembilan puluh delapan.

2:17 Bani Bezai tiga ratus tiga likur.

2:18 Bani Yora seratus dua belas.

2:19 Bani Hasum dua ratus tiga likur.

2:20 Bani Gibar sembilan puluh lima.

2:21 Bani Betlehem seratus tiga likur.

2:22 Segala orang laki-laki Netofa lima puluh enam.

2:23 Segala orang laki-laki Anatot seratus delapan likur.

2:24 Bani Azmawit empat puluh dua.

2:25 Bani Kiryat-Arim, Kefira dan Beerot tujuh ratus empat puluh tiga.

2:26 Bani Rama dan Gaba enam ratus selikur.

2:27 Segala orang laki-laki Mikhmas seratus dua likur.

2:28 Segala orang laki-laki Bait-el dan Ai dua ratus tiga likur.

2:29 Bani Nebo lima puluh dua.

2:30 Bani Majbis seratus lima puluh enam.

2:31 Bani Elam yang lain itu seribu dua ratus lima puluh empat.

2:32 Bani Harim tiga ratus dua puluh.

2:33 Bani Lod, Hadid dan Ono tujuh ratus lima likur.

2:34 Bani Yerikho tiga ratus empat puluh lima.

2:35 Bani Senaa tiga ribu enam ratus tiga puluh.

2:36 Segala imam: Bani Yedaya, dari pada isi rumah Yesua, sembilan ratus tujuh puluh tiga.

2:37 Bani Imer seribu lima puluh dua.

2:38 Bani Pasyhur seribu dua ratus empat puluh tujuh.

2:39 Bani Harim seribu tujuh belas.

2:40 Segala orang Lewi: Bani Yesua dan Kadmiel, dari pada bani Hodaya, tujuh puluh empat.

2:41 Segala biduan: Bani Asaf seratus delapan likur.

2:42 Bani segala penunggu pintu: Bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai, semuanya seratus tiga puluh sembilan.

2:43 Segala Netinim itulah bani Ziha dan bani Hasufa dan bani Tabaot,

2:44 bani Keros, bani Siaha, bani Padon,

2:45 bani Lebana, bani Hagaba, bani Akub,

2:46 bani Hagab, bani Samlai, bani Hanan,

2:47 bani Gidel, bani Gahar, bani Reaya,

2:48 bani Rezin, bani Nekoda, bani Gazam,

2:49 bani Uza, bani Paseah, bani Bezai,

2:50 bani Asua, bani Meunim, bani Nefusim,

2:51 bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur,

2:52 bani Bazlut, bani Mehida, bani Harsa,

2:53 bani Barkos, bani Sisera, bani Tamah,

2:54 bani Neziah, bani Hatifa,

2:55 bani segala abdi Sulaiman: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda,

2:56 bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel,

2:57 bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebayim, bani Ami.

2:58 Jumlah segala Netinim dan bani segala abdi Sulaiman itu tiga ratus sembilan puluh dua.

2:59 Maka inilah dia yang berjalan dari Tel-melah dan Tel-harsa dan Kherub dan Adan dan Imer, tetapi tiada dapat dinyatakannya rumah bapa-bapanya atau keturunannya atau kalau asalnya dari pada orang Israel:

2:60 Bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda, enam ratus lima puluh dua.

2:61 Dan dari pada bani segala imam: bani Habaya, bani Hakkoz, bani Barzilai, yang sudah mengambil seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, akan bininya dan diambilnya nama mereka itu bagi dirinya.

2:62 Maka sekalian ini mencaharilah surat asalnya di antara segala yang tersebut pada daftar keturunan, tetapi tiada dapat, sebab itu mereka itu dijauhkan dari pada imamat seperti orang najis adanya.

2:63 Maka disuruh Hatirsata kepada mereka itu jangan makan dari pada barang yang mahasuci, sehingga sudah berdiri seorang imam dengan Urim dan Tumim.

2:64 Maka segenap perhimpunan itu jumlahnya empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh.

2:65 Kecuali segala hamba sahaya mereka itu, tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang banyaknya, dan adalah pada mereka itu biduan laki-laki dan perempuan dua ratus orang.

2:66 Maka segala kuda mereka itu tujuh ratus tiga puluh enam ekor, dan segala bagalnya dua ratus empat puluh lima ekor.

2:67 Dan segala untanya empat ratus tiga puluh lima ekor dan keledainya enam ribu tujuh ratus dua puluh ekor.

2:68 Maka adalah di antara segala penghulu bapa-bapa beberapa orang, serta sampai mereka itu kepada rumah Tuhan di dalam Yeruzalem, diberikannya hadiah dengan keridlaan hatinya akan bait-Ullah, supaya ia itu dibangunkan pula pada tempatnya yang tentu.

2:69 Sekadar perolehannya diberikannya kepada belanja pekerjaan itu enam laksa seribu dirham emas dan lima ribu kati perak dan lagi seratus lengkap pakaian imam.

2:70 Maka segala imam dan orang Lewi dan yang dari pada orang banyak itu dan segala biduan dan penunggu pintu dan Netinim mulailah duduk pula di dalam negeri-negerinya, dan segala orang Israel di dalam negeri-negerinya.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase