Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Mazmur 105

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

105:1 Pujilah akan Tuhan, sebutkanlah nama-Nya, masyhurkanlah perbuatan-Nya di antara segala bangsa.

105:2 Nyanyilah bagi-Nya, nyanyikanlah mazmur bagi-Nya, ceriterakanlah berulang-ulang segala perbuatan ajaib-Nya.

105:3 Pujilah akan nama kesucian-Nya; hendaklah bersukacita hati-Nya segala orang yang mencahari Tuhan.

105:4 Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuat-Nya, caharilah hadirat-Nya selalu.

105:5 Ingatlah akan segala ajaib yang telah diadakan-Nya, akan tanda alamat-Nya dan akan segala hukum, yang telah keluar dari pada mulut-Nya.

105:6 Hai kamu, benih Ibrahim, hamba-Nya! hai bani Yakub, pilihan-Nya!

105:7 Bahwa Ialah Tuhan, Allah kita; maka pada seluruh bumi berlaku hukum-hukum-Nya.

105:8 Maka pada selama-lamanya Iapun ingat akan perjanjian-Nya dan akan firman yang telah diberikan-Nya, sampai kepada gilir orang yang beribu-ribu;

105:9 akan perjanjian yang telah dibuat-Nya dengan Ibrahim dan akan sumpah setia yang telah dipakai-Nya kepada Ishak,

105:10 dan yang telah diteguhkan-Nya bagi Yakub dengan tiada terubahkan, dan bagi Israel akan perjanjian yang kekal selama-lamanya.

105:11 Maka firman-Nya: Bahwa Aku akan mengaruniakan kepadamu tanah Kanaan akan bahagian pusaka, yang diukurkan bagimu.

105:12 Tatkala mereka itu sedikit jua bilangannya dan kecil adanya, lagi orang dagang.

105:13 Serta berjalan-jalanlah mereka itu dari pada suatu bangsa datang kepada suatu bangsa, dan dari pada suatu kerajaan datang kepada suatu kerajaan.

105:14 Maka tiada diberi-Nya barang seorang juapun menganiayai mereka itu dan lagi disiksakan-Nya beberapa raja oleh karena mereka itulah.

105:15 Firman-Nya: Janganlah kamu mengusik akan orang yang telah Kulantik, dan jangan kamu berbuat jahat akan nabi-nabi-Ku.

105:16 Maka didatangkan-Nya pula bala kelaparan dalam negeri itu, dan diputuskan-Nya harap mereka itu akan makanan.

105:17 Maka disuruhkan-Nya dahulu dari pada mereka itu seorang ke sana, yaitu Yusuf, yang dijual menjadi hamba.

105:18 Maka dimasukkan oranglah kakinya dalam pasung dan dikenakannya rantai besi padanya.

105:19 Sampai kepada masa nubuatnyapun jadi, yaitu firman Tuhan, yang telah menguji akan dia.

105:20 Maka disuruhkan oleh raja akan orang yang melepaskan dia, maka yang dipertuan bangsa itupun bertitah menguraikan rantainya.

105:21 Lalu diangkatnya akan dia menjadi tuan dalam segala istananya dan pemerintah segala harta bendanya.

105:22 Supaya diberinya perintah akan segala pegawainya dengan sekehendak hatinya dan diputuskannya hukum atas segala tua-tuanya.

105:23 Kemudian dari pada itu datanglah Israel ke Mesir, maka Yakubpun menumpang dalam negeri Ham seperti orang dagang.

105:24 Maka di sanapun Ia membiakkan umat-Nya amat sangat, dan dijadikannya mereka itu lebih kuasa dari pada lawannya,

105:25 yang hatinya telah dibalikkan-Nya, sehingga mereka itu benci akan umat-Nya serta memperdayakan hamba-hamba-Nya.

105:26 Maka disuruhkan-Nya Musa, yaitu hamba-Nya, dan Harun, yang telah dipilih-Nya.

105:27 Maka keduanya itupun membuatlah di antara mereka itu segala tanda firman-Nya dan segala mujizat dalam negeri Ham.

105:28 Maka didatangkan-Nya kegelapan dan diadakan-Nya kelam kabut, sehingga tiada lagi mereka itu membantahi firman-Nya.

105:29 Maka diubahkan-Nya segala air mereka itu menjadi darah, dan dibunuh-Nya akan segala ikan mereka itu.

105:30 Maka tanah mereka itu berkelimpahan katak, sampai di dalam bilik bersekat raja-raja mereka itu.

105:31 Maka berfirmanlah Ia, lalu datanglah amat banyak tabuhan dan tuma dalam segala jajahan negeri mereka itu.

105:32 Maka hujan mereka itu dijadikan-Nya air beku dan halilintar sabung-menyabung dalam negerinya.

105:33 Dan dipalu-Nya akan pokok anggur dan pokok ara mereka itu, dan dipatahkan-Nya pohon-pohon kayu dalam segala jajahan negerinya.

105:34 Maka berfirmanlah Ia, lalu datanglah belalang dan kumbang tiada tepermanai banyaknya,

105:35 yang makan habis akan segala tumbuh-tumbuhan yang di tanahnya, dan akan segala hasil bendang-bendang mereka itu.

105:36 Maka dipalu-Nya lagi akan segala anak sulung dalam negeri mereka itu dan akan segala hulu kuatnya.

105:37 Demikianlah Ia menghantar akan umat-Nya keluar dengan membawa emas perak, maka dalam segala suku bangsa mereka itu seorangpun tiada yang tergelincir.

105:38 Maka sukalah orang Mesir akan mereka itu keluar, karena kegentaran akan mereka itu telah berlaku atasnya.

105:39 Maka Iapun membentangkan sebuah awan akan menudungi mereka itu dan api akan menerangkan malam.

105:40 Demi orang meminta, maka didatangkan-Nya beberapa burung puyuh dan dikenyangkan-Nya mereka itu dengan roti dari langit.

105:41 Maka dibukakan-Nya gunung batu, lalu mengalirlah air dari dalamnya, suatu sungai mengalirlah di padang Tiah.

105:42 Karena teringatlah Ia akan firman-Nya yang suci akan Ibrahim, hamba-Nya.

105:43 Maka dihantarnya akan segala umat-Nya itu keluar dengan kesukaan hatinya, dan segala orang pilihan-Nya dengan bersorak-sorak.

105:44 Maka dikaruniakan-Nya kepada mereka itu tanah orang kafir, sehingga mereka itu mendapat perusahaan bangsa-bangsa itu akan miliknya pusaka.

105:45 Supaya mereka itu memeliharakan syariat-Nya dan melakukan segala hukum-Nya. Haleluyah!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase