Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yeremia 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

7:1 Bahwa inilah firman yang telah datang kepada Yermia dari pada Tuhan, bunyinya:

7:2 Pergilah engkau berdiri di pintu rumah Tuhan, serukanlah di sana perkataan ini, bunyinya: Dengarlah olehmu firman Tuhan, hai segenap orang Yehuda! hai kamu yang masuk dari pada pintu ini akan meminta doa kepada Tuhan.

7:3 Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, Allah orang Israel: Betulkanlah olehmu segala jalanmu dan segala perbuatanmu, maka Aku akan memberi kamu duduk dengan sentosa di tempat ini.

7:4 Janganlah kiranya kamu percaya akan perkataan penipu, demikian bunyinya: Inilah kaabah Tuhan, kaabah Tuhan, kaabah Tuhan.

7:5 Tetapi jikalau kamu membetulkan segala jalanmu dan segala perbuatanmu dengan sebenarnya, jikalau kamu memutuskan hukum yang adil antara orang dengan kawannya;

7:6 jikalau tiada kamu menganiaya akan orang dagang dan anak piatu dan perempuan janda dan tiada menumpahkan darah orang yang tiada bersalah di tempat ini, dan tiada kamu menurut dewa-dewa akan jahat dirimu sendiri,

7:7 maka Aku akan memberi kelak kamu duduk selama-lamanya dengan sentosa di tempat ini, di tanah yang Kukaruniakan nenek moyangmu.

7:8 Tetapi sungguh kamu percaya akan perkataan penipu, yang tiada memberi faedah.

7:9 Bolehkah kamu mencuri dan membunuh dan berbuat zinah dan bersumpah dusta dan membakar dupa bagi Baal dan menurut dewa-dewa, yang tiada kamu ketahui akan dia,

7:10 lalu datang menghadap hadirat-Ku di dalam rumah ini, yang atasnya sudah disebut nama-Ku, sambil katamu: Sekarang kami bebas pula, boleh berbuat segala perkara kebencian ini?

7:11 Adapun rumah ini, yang atasnya sudah disebut nama-Ku, adakah ia itu kepada pemandanganmu sebuah gua pembunuh? Bahwasanya Aku sudah melihatnya, demikianlah firman Tuhan.

7:12 Karena cobalah kamu pergi ke tempat kedudukan-Ku dahulu, yaitu ke Silo, tempat Kutaruh nama-Ku dahulu, lihatlah olehmu barang yang sudah Kuperbuat akan dia oleh karena sebab segala kejahatan umat-Ku Israel.

7:13 Maka sekarangpun, tegal kamu membuat segala perbuatan ini, demikianlah firman Tuhan, dan Akupun sudah bangun serta berfirman kepadamu dari pagi-pagi, tetapi tiada kamu mau dengar, dan Akupun sudah memanggil kamu, tetapi tiada kamu menyahut;

7:14 maka sebab itu Aku akan melakukan atas rumah ini, yang atasnya sudah disebut nama-Ku dan yang kamu harap padanya, dan atas tempat ini, yang sudah Kukaruniakan kepada nenek moyangmu, barang yang sudah Kuperbuat akan Silo dahulu,

7:15 dan Aku akan membuang kamu dari hadirat-Ku, seperti telah Kubuang akan saudara-saudaramu, yaitu akan segenap benih Efrayim.

7:16 Maka adapun engkau, janganlah engkau minta doa akan bangsa ini, janganlah engkau nyaringkan serumu dan doamu akan mereka itu, dan janganlah engkau berulang-ulang memohon kepada-Ku, karena tiada Aku mau mendengar akan doamu.

7:17 Tiadakah engkau melihat barang yang telah diperbuat oleh mereka itu di dalam segala negeri Yehuda dan di atas segala lorong Yeruzalem?

7:18 Bahwa anak-anaknya memungut kayu dan bapanyapun memasang api dan orang perempuan mereka itu meramas tepung basah, diperbuatnya juadah bertulisan bagi Permaisuri di langit dan dicucurkannya persembahan minuman bagi dewa-dewa, hendak mendukakan Aku.

7:19 Tetapi iakah Aku yang didukakannya? demikianlah firman Tuhan. Bukankah didukakannya dirinya sendiri, sehingga mukanya kena arang?

7:20 Maka sebab itu firman Tuhan Hua demikian: Bahwasanya murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku akan dicurahkan kepada tempat ini, kepada manusia dan kepada segala binatang, kepada segala pohon kayu yang di padang dan kepada segala hasil tanah, maka ia itu akan bernyala-nyala dan tiada dipadamkan.

7:21 Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, Allah orang Israel: Tambahilah korban sembelihanmu dengan korban bakaranmu pula dan makanlah daging.

7:22 Karena tatkala Aku menghantar akan nenek moyangmu keluar dari negeri Mesir tiada Aku berfirman atau berpesan kepada mereka itu akan hal korban bakaran atau korban sembelihan;

7:23 melainkan perkara ini juga sudah Kupesan kepada mereka itu, firman-Ku: Dengarlah olehmu akan firman-Ku, maka Aku ini bagimu akan Allah dan kamupun bagi-Ku akan umat; hendaklah kamu menurut segala jalan yang Kupesan kepadamu, supaya selamat sentosalah kamu.

7:24 Tetapi tiada mereka itu mau dengar atau memberi telinga, melainkan diturutnya segala niat dan kehendak hati mereka itu yang jahat; mereka itu sudah undur bukannya mara.

7:25 Dari pada masa nenek moyang kamu keluar dari negeri Mesir datang kepada hari ini sudah Kusuruhkan segala hamba-Ku, nabi-nabi itu, kepadamu, pada sebilang hari Aku bangun dan menyuruhkan dia dari pagi-pagi;

7:26 tetapi tiada mereka itu mau dengar akan Daku atau memberi telinga, melainkan ditegarkannya tengkuknya, dan dibuatnya jahat terlebih pula dari pada nenek moyangnya.

7:27 Lagipun engkau akan menyampaikan segala perkataan ini kepadanya, tetapi tiada juga mereka itu akan menurut katamu; engkaupun akan berseru-seru kepadanya, tetapi tiada mereka itu akan menyahut.

7:28 Sebab itu hendaklah kaukatakan akan halnya demikian: Inilah suatu bangsa yang tiada mau dengar akan firman Tuhan, Allahnya, dan yang tiada mau menerima pengajaran, bahwa kebenaran sudah hilang dan putus dari pada mulutnya.

7:29 Cukurlah habis rambutmu, buanglah dia dan nyaringkanlah bunyi ratapmu di atas segala bukit, karena sudah dibuang dan ditinggalkan Tuhan akan bangsa yang telah ditimpa oleh murka-Nya.

7:30 Karena bani Yehuda sudah membuat barang yang jahat kepada pemandangan-Ku, demikianlah firman Tuhan; barang-barang mereka itu yang kebencian itu telah ditaruhnya di dalam rumah yang atasnya sudah disebut nama-Ku, hendak dinajiskannya akan dia.

7:31 Maka dibangunkannya segala panggung Tofet di dalam lembah Bin Hinom, hendak membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan habis dengan api, yaitu barang yang tiada pernah Kupesan, dan yang tiada pernah terbit di dalam hati-Ku.

7:32 Maka sebab itu, demikianlah firman Tuhan, hari akan datang kelak apabila ia itu tiada lagi bernama Tofet atau lembah Bin Hinom, melainkan Lembah Pembunuhan; maka di Tofet itu tiada akan cukup tempat akan menguburkan segala orang yang sudah dibunuh itu.

7:33 Sehingga segala bangkai bangsa ini menjadi makanan unggas yang di udara dan mangsa segala margasatwa, maka seorangpun tiada yang akan menghalaukan dia.

7:34 Maka dari pada segala negeri Yehuda dan dari pada segala lorong Yeruzalem Aku akan memberhentikan segala tempik sorak kesukaan dan keramaian dan bunyi suara mempelai dan penganten; karena negeri itu akan menjadi suatu kebinasaan adanya.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase