Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yoel 2

[1] [2] [3]

2:1 Tiuplah olehmu nafiri di Sion dan bersoraklah di atas bukit kesucian-Ku; hendaklah segala orang isi negeri gementar, karena datanglah hari Tuhan, karena hampirlah ia.

2:2 Yaitu suatu hari yang gelap-gulita, suatu hari yang berawan-awan dan kegelapan malam! Maka seperti fajar merekah meliputi gunung-gunung, demikianlah suatu bangsa yang besar dan kuat, sebagainya belum pernah ada dari awal zaman, dan tiada pula akan ada pada kemudian hari selagi ada peridaran bumi ini!

2:3 Di hadapannya adalah suatu api makan selalu dan di belakangnya nyala api menghanguskan; di hadapan mereka itu adalah tanah seperti tanah Eden dan di belakangnya adalah gurun kebinasaan, sehingga satupun tiada dapat luput dari padanya.

2:4 Seperti rupa kuda, demikianlah rupanya dan seperti orang berkuda, demikianlah pantasnya.

2:5 Seperti bunyi beberapa rata di atas kemuncak gunung-gunung, demikianlah bunyi lompat mereka itu; seperti keretak bunyi nyala api apabila dimakannya jerami; seperti suatu bangsa kuat yang lengkap akan berperang.

2:6 Dari hadapannya segala bangsa akan dalam penyakit dan muka segala orangpun suramlah cahayanya.

2:7 Seperti orang hulubalang mereka itu berlari-larian datang; seperti orang perang mereka itu menaiki dewala; masing-masingnya tampil ke hadapan pada jalannya dan tiada mereka itu menyimpang dari pada jalannya.

2:8 Tiada mereka itu menyesakkan seorang akan seorang, masing-masingnya langsung pada jalannya sendiri; bahkan, mereka itu menempuh kepada tombak yang teradak, maka tiada pecah ikatan perangnya.

2:9 Mereka itu berpusing ke sana ke mari dalam negeri dan berjalan di atas dewala; mereka itu naik ke dalam rumah-rumah dan masuk dari pada tingkap selaku orang pencuri.

2:10 Dari sebab itu bergempalah bumi dan gentarlah segala langit; matahari dan bulanpun jadilah hitam, dan segala bintangpun padamlah cahayanya.

2:11 Maka dinyaringkanlah Tuhan bunyi suara-Nya di hadapan tentara-Nya; bagaimana amat besar tentara-Nya itu, bagaimana kuat Ia dalam melakukan firman-Nya! Bahkan, besarlah hari Tuhan dan amat sangat hebat; entah siapa dapat menderita dia itu?

2:12 Tetapi sekarang juga firman Tuhan demikian: Tobatlah kamu kepada-Ku dengan segenap hatimu serta dengan puasa dan dengan tangis dan ratap.

2:13 Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu; tobatlah kepada Tuhan, Allahmu, karena Ialah amat mengasihani dan rahmani dan panjang sabar dan besarlah kemurahan-Nya dan bersesallah Ia akan jahat itu.

2:14 Siapa tahu? mudah-mudahan Ia kembali dan bersesal, dan ditinggalkan-Nya suatu berkat di belakang-Nya akan persembahan makanan dan persembahan minuman bagi Tuhan, Allahmu.

2:15 Tiuplah olehmu nafiri di Sion, sucikanlah suatu puasa! serukanlah suatu hari larangan!

2:16 Himpunkanlah orang banyak itu, sucikanlah sidang, kumpulkanlah segala tua-tua! himpunkanlah segala anak-anak dan segala anak penyusu juga; hendaklah mempelai keluar dari dalam bilik bersekatnya dan pengantinpun dari dalam pelaminnya!

2:17 Hendaklah segala imam, yaitu khadim Tuhanpun, menangis antara serambi yang di hadapan dengan mezbah, sambil sembahnya: Ya Tuhan! sayangkan apalah umat-Mu, jangan bahagian-Mu pusaka Kauserahkan akan dicuca, sehingga orang kafir mengambil suatu perbahasaan akan halnya! mengapa di antara segala bangsa maka orang akan berkata demikian: Di manakah Allah mereka itu?

2:18 Maka Tuhan juga gairahlah akan hal tanah-Nya dan Iapun sayang akan umat-Nya!

2:19 Maka sahutlah Tuhan dan berfirmanlah Ia kepada umat-Nya: Bahwasanya Aku mengembalikan kepada kamu gandum dan air anggur baharu dan minyak, sehingga kamu kenyang dengan dia, dan tiada kamu Kuserahkan pula kepada segala orang kafir akan dicucakan.

2:20 Maka yang berjalan ke utara itu akan Kujauhkan dari padamu, dan Kuhalaukan dia kepada suatu tanah yang kering dan sunyi; hulunya ke laut masyrik dan tutupnya ke laut magrib, maka bau busuknya akan naik dan bau kotornya akan meruap. Demikianlah Iapun akan melakukan perbuatan yang besar-besar.

2:21 Janganlah engkau takut, hai tanah! hendaklah engkau bersukacita dan bergemar karena Tuhanpun melakukan perbuatan yang besar-besar!

2:22 Janganlah kamu takut, hai segala margasatwa di padang; bahwa segala tempat rumput di padang akan bertunas muda, dan segala pokokpun akan berbuah-buah pula dan pokok ara dan pokok anggurpun akan memberi hasilnya.

2:23 Maka segala bani Sion akan bersukacita dan bergemar akan Tuhan, Allahnya; karena Iapun akan mengaruniakan kepadanya hujan awal betul pada musimnya, bahkan, Iapun akan menurunkan kepadamu hujan lebat dengan limpahnya, baik hujan awal baik hujan akhir, seperti dahulu.

2:24 Maka segala pelubur akan penuh dengan gandum, dan segala apitan akan berkelimpahan air anggur baharu dan minyak.

2:25 Maka Aku akan memberi kepadamu gantinya hasil segala tahun yang sudah dimakan habis oleh belalang dan keridik dan riang-riang dan sentadu, yaitu tentara-Ku besar yang telah Kusuruhkan kepadamu.

2:26 Maka kamu akan makan dengan limpah dan sampai kenyang dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan, Allahmu, yang sudah mengadakan beberapa ajaib bagi kamu, maka umat-Kupun tiada akan dipermalukan sampai selama-lamanya!

2:27 Pada masa itu akan diketahui olehmu, bahwa Aku ini di tengah-tengah orang Israel dan Aku ini, Tuhan, Allahmu, tiadalah lain pula; maka umat-Ku tiada akan mendapat malu sampai selama-lamanya.

2:28 Maka kemudian dari pada itu akan jadi, bahwa Aku mencurahkan Roh-Ku kepada segala manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan orang tua-tuamu akan bermimpi, dan orang terunamu akan melihat beberapa khayal;

2:29 bahkan, kepada hamba laki-laki dan perempuan juga akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari itu.

2:30 Dan Aku akan mengadakan beberapa tanda ajaib di langit dan di atas bumi, darah dan api dan beberapa tiang asap.

2:31 Maka matahari akan berubah menjadi gelap dan bumipun menjadi darah dahulu dari pada datang hari Tuhan yang besar dan hebat itu!

2:32 Maka akan jadi, bahwa barangsiapa yang akan menyebut nama Tuhan ia itu akan terpelihara; karena di atas bukit Sion dan di Yeruzalem orang akan dapat luput, setuju dengan firman Tuhan; demikianpun segala orang yang tinggal, yang akan dipanggil oleh Tuhan.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase