Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Markus 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

15:1 Sebentar pada pagi-pagi hari, maka segala kepala imam dan orang tua-tua, dan ahli Taurat, serta segenap Majelis itu, berbicaralah sama sendirinya, lalu diikatnya Yesus, dibawanya pergi dan diserahkannya kepada Pilatus.

15:2 Maka bertanyalah Pilatus kepada-Nya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Maka jawab-Nya kepadanya, "Seperti kata Tuan."

15:3 Maka segala kepala imam itu menuduh Yesus atas banyak perkara.

15:4 Maka bertanyalah pula Pilatus kepada-Nya, katanya, "Tiadakah Engkau mau menyahut barang apa pun? Dengarlah, atas berapa banyak perkara Engkau dituduh oleh mereka itu sekalian!"

15:5 Tetapi tiada sesuatu pun disahut oleh Yesus, sehingga heranlah Pilatus.

15:6 Pada hari raya itu Pilatus biasa melepaskan bagi mereka itu seorang yang terpenjara, yaitu barangsiapa yang dipinta oleh mereka itu.

15:7 Maka adalah seorang yang bernama Barabbas, yang terbelenggu bersama-sama dengan segala kawannya yang sudah mengadakan huru-hara, dan yang membunuh orang di dalam huru-hara itu.

15:8 Maka orang banyak itu pun pergi menghadap Pilatus memohonkan dia berbuat bagi mereka itu seperti biasanya.

15:9 Maka sahut Pilatus kepada mereka itu, katanya, "Maukah kamu aku melepaskan bagimu raja orang Yahudi itu?"

15:10 Karena diketahuinya, bahwa segala kepala imam dengan sebab dengki juga sudah menyerahkan Dia.

15:11 Tetapi kepala-kepala imam itu pun mengasut orang banyak itu, supaya lebih baik melepaskan Barabbas bagi mereka itu.

15:12 Maka sahut Pilatus lagi kepada mereka itu, katanya, "Apakah kamu suka aku perbuat ke atas orang yang kamu katakan raja orang Yahudi itu?"

15:13 Maka berteriaklah pula mereka itu, "Salibkanlah Dia!"

15:14 Lalu kata Pilatus kepada mereka itu, "Kejahatan apakah yang dilakukan-Nya?" Maka makin sangatlah mereka itu berteriak, "Salibkanlah Dia!"

15:15 Maka oleh sebab Pilatus hendak menyenangkan hati orang banyak itu, dilepaskannyalah Barabbas bagi mereka itu, lalu disesahnya Yesus, serta diserahkannya akan disalibkan.

15:16 Maka beberapa laskar membawa Dia ke dalam halaman balai, yaitu ke rumah Majelis Bicara, lalu dihimpunkannya segenap pasukan laskar.

15:17 Maka dikenakannya kepada Yesus jubah ungu, dan dianyamkannya suatu makota daripada duri, serta dibubuhkannya di kepala-Nya.

15:18 Lalu mereka itu mulai memberi salam kepada-Nya, katanya, "Daulat Raja orang Yahudi!"

15:19 Maka dipalunya kepala-Nya dengan sebatang buluh, dan diludahinya, lalu mereka itu bertelut sambil menyembah Dia.

15:20 Setelah sudah mereka itu mengolok-olokkan Dia, maka mereka itu pun menanggalkan daripada-Nya jubah ungu itu, serta mengenakan pula pakaian-Nya sendiri, lalu membawa Dia ke luar, supaya Ia disalibkan oleh mereka itu.

15:21 Maka lalu di situ seorang yang datang dari bendang, yaitu seorang orang Kireni namanya Simon, bapa Iskandar dan Rufus, maka ia dipaksanya akan memikul kayu salib itu.

15:22 Maka dibawanya Yesus ke tempat Golgota, yang diterjemahkan artinya: Tempat Tengkorak.

15:23 Maka diberinya minum kepada-Nya, yaitu air anggur yang bercampur mur, tetapi tiada diterima-Nya.

15:24 Maka disalibkannya Dia, lalu dibahagikannya pakaian-Nya dengan membuang undi atasnya, supaya ditentukan bahagian masing-masing.

15:25 Maka pada pukul sembilan pagi disalibkannya Dia.

15:26 Maka tulisan tuduhan ke atas Dia tertulis di sebelah atas-Nya, yaitu, "Raja orang Yahudi."

15:27 Maka disalibkannya serta-Nya dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan, dan seorang di sebelah kiri-Nya.

15:28 Demikian sampailah nas Alkitab, bunyinya: Bahwa Ia dihisabkan kepada pihak orang durhaka.

15:29 Maka segala orang yang lalu di tempat itu mencercai Dia sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya, "Cih, Engkau yang meruntuhkan Bait Allah dan membangunkan dia pula di dalam tiga hari!

15:30 Coba selamatkan diri-Mu sendiri, dan turunlah dari kayu salib itu!"

15:31 Demikian juga segala kepala imam dan ahli Taurat mengolok-olokkan Dia, serta berkata sama sendirinya, "Orang lain sudah diselamatkan-Nya tetapi tiada dapat menyelamatkan diri-Nya sendiri!

15:32 Hai Kristus, Raja orang Israel, turunlah sekarang dari atas kayu salib, supaya kami nampak dan kami percaya." Maka orang yang disalibkan serta-Nya itu juga mencelakan Dia.

15:33 Setelah sampai pukul dua belas tengah hari, gelaplah seluruh tanah itu sampai pukul tiga petang.

15:34 Maka pada jam pukul tiga, berserulah Yesus dengan nyaring suara-Nya, kata-Nya, "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?" Yang diterjemahkan artinya, "Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?"

15:35 Setelah didengar oleh beberapa orang yang berdiri di tempat itu, maka katanya, "Dengar, Ia memanggil Elias."

15:36 Maka berlarilah seorang mengisi cuka ke dalam lumut karang, dibubuhnya pada sebatang buluh, lalu diberinya minum kepada-Nya, katanya, "Tunggulah, kita lihat entah Elias datang menurunkan Dia."

15:37 Tetapi berserulah Yesus dengan suara besar, lalu putuslah nyawa-Nya.

15:38 Maka tirai Bait Allah cariklah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah.

15:39 Apabila penghulu laskar, yang berdiri berhadapan dengan Dia, sudah melihat mati-Nya sebegitu, lalu ia berkata, "Sungguhlah, orang ini Anak Allah!"

15:40 Maka adalah di sana beberapa orang perempuan memandang segala perkara itu dari jauh; di antaranya juga Maryam Magdalena dan Maryam ibu Yakub yang kecil dan Yosias, dan Salome,

15:41 semuanya telah mengikut Yesus, dan melayani Dia sementara Ia lagi di Galilea; dan banyak perempuan lain pun, yang sudah naik ke Yeruzalem serta-Nya.

15:42 Setelah hari sudah petang (karena itu hari Persediaan, yaitu hari yang dahulu daripada hari Sabbat),

15:43 maka datanglah Yusuf, orang Arimatea, yaitu seorang sidang Majelis Bicara yang kehormatan, ia sendiri juga menanti kerajaan Allah; maka dengan berani hati ia masuk menghadap Pilatus serta meminta mayat Yesus.

15:44 Tetapi heranlah Pilatus yang Ia sudah mati, lalu dipanggilnya penghulu laskar itu serta bertanya kepadanya, kalau-kalau sudah lama Ia mati.

15:45 Setelah hal itu diketahuinya daripada penghulu laskar itu, diberikannyalah mayat itu kepada Yusuf.

15:46 Maka Yusuf pun membeli kain halus, lalu menurunkan mayat Yesus, dikapaninya dengan kain halus itu, serta meletakkan Dia di dalam kubur, yang terpahat di dalam batu; kemudian ia menggolekkan sebuah batu ke pintu kubur itu.

15:47 Tetapi Maryam Magdalena dan Maryam ibu Yosias itu pun melihat tempat Yesus ditaruh itu.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase