Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

Yohanes 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

5:1 Kemudian daripada itu adalah hari raya orang Yahudi; maka

5:2 Maka di Yeruzalem dekat "Pintu domba" adalah suatu kolam, menurut bahasa Ibrani dinamai Baitesda; maka padanya ada lima serambi.

5:3 Di serambi itu adalah terhantar amat banyak orang sakit, yaitu orang buta dan timpang dan lumpuh, sekaliannya menantikan air kolam itu berkocak.

5:4 Karena terkadang-kadang turunlah seorang malaekat ke dalam kolam itu serta mengocakkan airnya; maka barangsiapa yang terlebih dahulu turun ke dalam kolam itu, sesudahnya berkocak air itu, ia pun sembuhlah dari barang sesuatu penyakit apa pun, yang diidapinya.

5:5 Maka adalah di sana seorang yang sakit sudah tiga puluh delapan tahun lamanya.

5:6 Apabila dilihat oleh Yesus akan dia terhantar, serta diketahui-Nya, bahwa sudah sekian lama ia sakit, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau jadi sembuh?"

5:7 Maka sahut orang sakit itu kepada-Nya, "Ya Tuhan, hamba tiada ada orang yang membawa hamba masuk ke dalam kolam ini apabila airnya berkocak, tetapi sementara hamba datang, sudah orang lain turun mendahului hamba."

5:8 Lalu kata Yesus kepadanya, "Bangkitlah engkau, angkat tempat tidurmu dan berjalan."

5:9 Maka seketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tempat tidurnya serta berjalan. Adapun hari itu, yaitu hari Sabbat.

5:10 Sebab itu kata orang Yahudi kepada orang yang disembuhkan itu, "Hari ini adalah hari Sabbat, tiada patut bagimu membawa tempat tidurmu itu."

5:11 Maka ia pun menyahut kepada mereka itu, "Orang yang menyembuhkan aku itu, Ialah yang berkata kepadaku: Angkatlah tempat tidurmu dan berjalan."

5:12 Lalu bertanyalah mereka itu kepadanya, "Siapakah orang itu, yang berkata kepadamu: Angkatlah tempat tidurmu dan berjalan?"

5:13 Tetapi orang yang disembuhkan itu tiada mengetahui siapa Dia, karena Yesus sudah undur, sebab amat banyak orang di tempat itu.

5:14 Kemudian daripada itu berjumpa Yesus dengan dia di dalam Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Perhatikanlah baik-baik engkau sudah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan engkau kena barang yang lebih dahsyat pula."

5:15 Maka pergilah orang itu serta mengabarkan kepada orang Yahudi, bahwa yang menyembuhkan dia itu Yesus.

5:16 Maka itulah sebabnya orang Yahudi pun menganiayakan Yesus, yaitu karena Ia memperbuat perkara itu pada hari Sabbat.

5:17 Maka jawab Yesus kepada mereka itu, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang ini, dan Aku pun bekerja juga."

5:18 Sebab itu makin sangat lagi orang Yahudi mencari upaya hendak membunuh Dia, bukan sahaja sebab melanggar hukum hari Sabbat, melainkan sebab Ia mengatakan Allah itu Bapa-Nya sendiri, menyamakan diri-Nya dengan Allah.

5:19 Maka jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Anak itu tiada boleh membuat barang sesuatu menurut kehendak-Nya sendiri, melainkan Ia melihat Bapa itu berbuat; karena barang apa yang diperbuat oleh Bapa, itu juga diperbuat oleh Anak itu.

5:20 Karena Bapa mengasihi Anak itu dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala hal yang diperbuat-Nya sendiri; bahkan, Ia akan menunjukkan kerja yang lebih besar lagi daripada semuanya ini kepada-Nya, sehingga kamu pun heran,

5:21 karena sama seperti Bapa membangkitkan segala orang mati sambil menghidupkan dia, demikian juga Anak itu menghidupkan pula barangsiapa yang dikehendaki-Nya.

5:22 Karena Bapa itu tiada menghukumkan seorang jua pun, melainkan Ia telah menyerahkan segala hukum itu kepada Anak itu,

5:23 supaya sekalian orang menghormatkan Anak itu sama seperti Ia juga menghormatkan Bapa juga. Siapa yang tiada menghormatkan Anak itu, samalah juga tiada menghormatkan Bapa yang menyuruhkan Dia.

5:24 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Barangsiapa yang mendengar perkataan-Ku serta percaya akan Yang menyuruhkan Aku, ia itu beroleh hidup yang kekal, dan tiada masuk ke dalam hukuman, melainkan ia sudah berpindah daripada mati kepada hidup.

5:25 Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa ketikanya akan datang dan sekarang ini ada juga, bahwa segala orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan orang yang mendengar itu akan hidup.

5:26 Karena sama seperti Bapa itu menaruh hidup di dalam diri-Nya, demikian juga dikaruniakan-Nya kepada Anak itu menaruh hidup di dalam diri-Nya.

5:27 Dan lagi diberi-Nya kuasa kepada-Nya akan melakukan hukuman, sebab Ia itulah Anak manusia adanya.

5:28 Jangan kamu heran akan hal itu, karena datang ketikanya apabila sekalian orang yang di dalam kubur akan mendengar suara-Nya,

5:29 lalu mereka itu akan keluar; yaitu segala orang yang sudah berbuat baik akan bangkit kepada hidup yang kekal, dan segala orang yang sudah berbuat jahat akan bangkit menerima hukuman.

5:30 Suatu pun tiada Aku dapat berbuat menurut kehendak-Ku sendiri, melainkan Aku menjalankan hukum sebagaimana yang Aku dengar, dan hukum-Ku itu adil adanya; karena bukannya Aku mencari kehendak diri-Ku, melainkan kehendak Dia yang menyuruhkan Aku.

5:31 Jikalau Aku menyaksikan dari hal diri-Ku, maka kesaksian-Ku itu tiada benar.

5:32 Ada yang lain yang menyaksikan dari hal diri-Ku, maka Aku tahu bahwa benarlah kesaksian yang disaksikan-Nya dari hal-Ku itu.

5:33 Kamu ini memang menyuruhkan orang kepada Yahya, maka ia pun menyaksikan atas yang benar itu.

5:34 Tetapi Aku ini tiada menerima kesaksian daripada pihak manusia, hanya inilah Aku katakan, supaya kamu ini selamat kelak.

5:35 Adapun Yahya itu, ialah suatu pelita yang berpasang dan bercahaya; tetapi kamu ini hendak menyukakan hatimu hanya seketika sahaja lamanya di dalam cahayanya.

5:36 Tetapi Aku ini menaruh kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yahya itu; karena segala kerja yang Bapa serahkan itu kepada-Ku supaya Aku menyempurnakan dia, segala kerja itulah yang Aku perbuat, semuanya itu menyaksikan dari hal-Ku, yaitu bahwa Bapa itu sudah menyuruhkan Aku.

5:37 Maka Bapa itu yang sudah menyuruhkan Aku, Ia sendiri telah menyaksikan dari hal-Ku. Kamu belum pernah mendengar suara-Nya atau nampak rupa-Nya,

5:38 dan firman-Nya pun tiada kamu pegang tetap di dalam hatimu; karena akan Dia, yang disuruh-Nya itu pun, kamu tiada percaya.

5:39 Kamu menyelidiki isi Alkitab, karena pada sangkamu di dalamnya itu kamu beroleh hidup yang kekal; maka kitab itu juga menyaksikan dari hal-Ku;

5:40 tetapi tiada kamu mau datang kepada-Ku supaya kamu beroleh hidup.

5:41 Aku ini menerima kehormatan bukannya daripada pihak manusia;

5:42 tetapi Aku kenal kamu, bahwa kamu tiada menaruh kasih Allah di dalam hatimu.

5:43 Aku ini datang dengan nama Bapa-Ku, tetapi tiada kamu menerima Aku; jikalau seorang lain datang dengan namanya sendiri, tentu kamu menerima dia.

5:44 Bagaimana boleh kamu percaya, selagi kamu mencari kehormatan dari antara sama sendirimu, tetapi tiada kamu menuntut kehormatan daripada Allah yang Esa?

5:45 Jangan kamu sangkakan Aku ini menuduh kamu di hadapan Bapa itu. Memang ada seorang yang menuduh kamu, yaitu Musa, yang kamu harapkan.

5:46 Karena jikalau kamu percaya akan Musa, tentu juga kamu percaya akan Daku, sebab Musa telah menyuratkan tentang Aku ini.

5:47 Tetapi jikalau tiada kamu percaya akan segala kitab Musa, bagaimanakah kelak kamu percaya akan perkataan-Ku?"

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase