Index: Indonesian (Terjemahan Lama)

 

2 Timotius 4

[1] [2] [3] [4]

4:1 Maka di hadirat Allah dan Kristus Yesus, yang akan menjadi hakim segala orang yang hidup dan yang sudah mati, dan demi kedatangan-Nya dan kerajaan-Nya, aku berpesan kepadamu dengan sesungguhnya:

4:2 Hendaklah engkau memberitakan Firman itu, hendaklah engkau bersedia, baik pada masa senang atau tiada senang; nyatakanlah salah orang, tegurkanlah, nasehatkanlah dengan panjang sabar dan dengan pengajaran.

4:3 Karena masanya akan datang kelak manakala orang tiada tahan akan pengajaran yang benar; tetapi sebab gatal telinganya hendak mendengar, maka dihimpunkannya guru-guru bagi dirinya menurut hawa nafsunya sendiri,

4:4 dipalingkannya telinganya daripada yang benar, lalu menyimpang kepada segala ceritera bohong.

4:5 Tetapi hendaklah engkau ini beringat di dalam segala perkara, tanggunglah kesukaran, kerjakanlah pekerjaan guru Injil, lakukanlah kewajibanmu dengan secukupnya.

4:6 Karena aku telah sedia dipersembahkan, dan masa ajalku sudah sampai.

4:7 Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman, aku telah menyempurnakan usahaku, aku telah memeliharakan iman;

4:8 pada akhirnya makota kebenaran telah tersedia bagiku yang akan dikaruniakan kepadaku pada Hari itu oleh Tuhan, yaitu hakim yang adil itu; dan bukan kepadaku sahaja, melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat gemar akan kedatangan-Nya.

4:9 Usahakanlah dirimu datang kepadaku dengan segeranya.

4:10 Karena Demas sudah meninggalkan aku sebab mengasihi dunia ini, dan ia sudah pergi ke Tesalonika; dan Kereskes ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia;

4:11 hanya Lukas ada besertaku. Ambillah Markus dan bawa dia sertamu, karena ia berguna kepadaku di dalam hal menjalankan pekerjaan.

4:12 Maka Tikhikus sudah kusuruhkan ke Epesus.

4:13 Apabila engkau datang kelak bawakanlah baju luar yang telah aku tinggalkan di Teroas di rumah Karpus, dan segala kitab, istimewa pula segala kertas kulit itu.

4:14 Adapun Iskandar, tukang tembaga itu, sudah membuat banyak bencana atasku, maka Tuhanlah akan membalaskan dia sebagaimana perbuatannya.

4:15 Jagalah dirimu daripadanya, karena Ia sudah tersangat melawan perkataan kita.

4:16 Pada masa jawabku yang pertama tiada seorang pun menyebelah aku, melainkan sekaliannya meninggalkan aku; janganlah kiranya hal itu tertanggung di atas mereka itu.

4:17 Akan tetapi Tuhan sudah menyertai aku sambil menguatkan aku, supaya berita Injil termasyhur oleh sebab aku, dan segala orang kafir dapat mendengarnya; maka terlepaslah aku daripada mulut singa itu.

4:18 Tuhan akan melepaskan aku daripada tiap-tiap kebengisan dan akan menyelamatkan aku sehingga masuk ke dalam kerajaan-Nya yang di surga, maka bagi-Nyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

4:19 Salam kepada Periska dan Akila, serta kepada isi rumah Onesiporus.

4:20 Maka Erastus sudah tinggal di Korintus; dan Teropimus sudah aku tinggalkan di dalam sakit di Miletus.

4:21 Usahakanlah dirimu datang ke mari sebelumnya musim dingin. Maka Eubulus dan Pudens dan Linus dan Kelaudia dan sekalian saudara berkirim salam kepadamu.

4:22 Adalah kiranya Tuhan menyertai rohmu, dan anugerah Allah menyertai kiranya kamu sekalian.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase